سواد رسانه ای | ده جمله کلیدی درباره رسانه  

 
#سواد_رسانه_اي#محتواي_روشی#جنگ_نرم
ده جمله کليدی درباره رسانه:
1- هیچ کس همه داستان را براي شما تعریف نمی کند.
در رسانه ها اگر هم حقیقت منتقل می شود یک حقیقت گزینشی منتقل می شود و همه حقیقت منتقل نمی شود.
2- هر کس چیزی را می بیند که می خواهد!
افراد می توانند درک مشابه یا متفاوت می از پیام هاي رسانه اي داشته باشند.
3- رسانه ها جهان را دوباره می سازند
رسانه ها تصویر واقعیت را در ذهن مخاطبان خود تغییر می دهد
4- رسانه ها می خواهند «جهان بینی» بسازند
پیام

ادامه مطلب  

سواد رسانه ای | ده جمله کلیدی درباره رسانه  

 
#سواد_رسانه_اي#محتواي_روشی#جنگ_نرم
ده جمله کليدی درباره رسانه:
1- هیچ کس همه داستان را براي شما تعریف نمی کند.
در رسانه ها اگر هم حقیقت منتقل می شود یک حقیقت گزینشی منتقل می شود و همه حقیقت منتقل نمی شود.
2- هر کس چیزی را می بیند که می خواهد!
افراد می توانند درک مشابه یا متفاوت می از پیام هاي رسانه اي داشته باشند.
3- رسانه ها جهان را دوباره می سازند
رسانه ها تصویر واقعیت را در ذهن مخاطبان خود تغییر می دهد
4- رسانه ها می خواهند «جهان بینی» بسازند
پیام

ادامه مطلب  

فرق بین “جاهل” و “بی سواد”  

شايد برخی از ما فکر می کنیم هر بی سوادی نادان است و هر باسوادی دانا! در حالی که اين اشتباه است.کلمه "سواد" از "أسود" گرفته شده است یعنی سیاهی. در زمان قدیم با مرکب سیاه می نوشتند و هرکسی که می توانست آن سیاهی ها را بخواند به او می گفتند: با سواد. اما "جهل و نادانی" ربطی به خواندن و نوشتن ندارد یعنی ممکن است شخصی توانايی خواندن و نوشتن را داشته باشد اما جاهل و نادان باشد. [ادامه مطلب را در اينجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

فرق بین “جاهل” و “بی سواد”  

شايد برخی از ما فکر می کنیم هر بی سوادی نادان است و هر باسوادی دانا! در حالی که اين اشتباه است.کلمه "سواد" از "أسود" گرفته شده است یعنی سیاهی. در زمان قدیم با مرکب سیاه می نوشتند و هرکسی که می توانست آن سیاهی ها را بخواند به او می گفتند: با سواد. اما "جهل و نادانی" ربطی به خواندن و نوشتن ندارد یعنی ممکن است شخصی توانايی خواندن و نوشتن را داشته باشد اما جاهل و نادان باشد. [ادامه مطلب را در اينجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

فرق بین “جاهل” و “بی سواد”  

شايد برخی از ما فکر می کنیم هر بی سوادی نادان است و هر باسوادی دانا! در حالی که اين اشتباه است.کلمه "سواد" از "أسود" گرفته شده است یعنی سیاهی. در زمان قدیم با مرکب سیاه می نوشتند و هرکسی که می توانست آن سیاهی ها را بخواند به او می گفتند: با سواد. اما "جهل و نادانی" ربطی به خواندن و نوشتن ندارد یعنی ممکن است شخصی توانايی خواندن و نوشتن را داشته باشد اما جاهل و نادان باشد. [ادامه مطلب را در اينجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

سواد رسانه ای | ده جمله کلیدی در مورد کتاب  

 
#سواد_رسانه_اي#محتواي_روشی#جنگ_نرم
ده جمله کليدی درباره کتاب:
1- جاي اين کتاب را هیچ چیز پر  می‌کنداثراگذاری عمیق و انتقال دانش و فرهنگ تمدن بشری در طول قرنها کتاب را به مهمترین رسانه تبدیل کرده است2- بعضی کتاب‌ها سالم هستند و بعضی کتاب‌ها مسمومهر کتابی مفید نیست؛ بلکه ممکن است ضرر هم داشته باشد مخصوصا اگر در یک کتاب حرف هاي درست و غلط مخلوط شده باشند. 3- بعضی کتاب‌ها غذا هستند و بعضی تنقلاتکتاب ها ارزش یکسانی ندارند برخی کتاب ها تنها براي

ادامه مطلب  

سواد رسانه ای | ده جمله کلیدی در مورد کتاب  

 
#سواد_رسانه_اي#محتواي_روشی#جنگ_نرم
ده جمله کليدی درباره کتاب:
1- جاي اين کتاب را هیچ چیز پر  می‌کنداثراگذاری عمیق و انتقال دانش و فرهنگ تمدن بشری در طول قرنها کتاب را به مهمترین رسانه تبدیل کرده است2- بعضی کتاب‌ها سالم هستند و بعضی کتاب‌ها مسمومهر کتابی مفید نیست؛ بلکه ممکن است ضرر هم داشته باشد مخصوصا اگر در یک کتاب حرف هاي درست و غلط مخلوط شده باشند. 3- بعضی کتاب‌ها غذا هستند و بعضی تنقلاتکتاب ها ارزش یکسانی ندارند برخی کتاب ها تنها براي

ادامه مطلب  

حواس پنجگانه ام!  

چشمانم را میبندم، کمی پیاده با چشمان بسته
راه میروم، غرق میشوم، سرگیجه میگیرم ، حس میکنم تکیه گاهی میخواهم تا بتوانم براي
لحظاتی دستم را به آن بگیرم و باز به اين دنیا بازگردم، بوی عطر بهار نارنج مستم
کرده، حس میکنم بهار را با تمام وجود نفس میکشم، درون ریه هايم میکشم ، دلم
نمیخواهد چشمانم را باز کنم ...همینطور کورمال کورمال گیج ویج راه میروم  و دستم به جايی بند نمیشود ...یک لحظه احساس میکنم
همه چیز مثل یک خواب است، حتی زندگی، دوست ندارم از خواب

ادامه مطلب  

حواس پنجگانه ام!  

چشمانم را میبندم، کمی پیاده با چشمان بسته
راه میروم، غرق میشوم، سرگیجه میگیرم ، حس میکنم تکیه گاهی میخواهم تا بتوانم براي
لحظاتی دستم را به آن بگیرم و باز به اين دنیا بازگردم، بوی عطر بهار نارنج مستم
کرده، حس میکنم بهار را با تمام وجود نفس میکشم، درون ریه هايم میکشم ، دلم
نمیخواهد چشمانم را باز کنم ...همینطور کورمال کورمال گیج ویج راه میروم  و دستم به جايی بند نمیشود ...یک لحظه احساس میکنم
همه چیز مثل یک خواب است، حتی زندگی، دوست ندارم از خواب

ادامه مطلب  

حواس پنجگانه ام!  

چشمانم را میبندم، کمی پیاده با چشمان بسته
راه میروم، غرق میشوم، سرگیجه میگیرم ، حس میکنم تکیه گاهی میخواهم تا بتوانم براي
لحظاتی دستم را به آن بگیرم و باز به اين دنیا بازگردم، بوی عطر بهار نارنج مستم
کرده، حس میکنم بهار را با تمام وجود نفس میکشم، درون ریه هايم میکشم ، دلم
نمیخواهد چشمانم را باز کنم ...همینطور کورمال کورمال گیج ویج راه میروم  و دستم به جايی بند نمیشود ...یک لحظه احساس میکنم
همه چیز مثل یک خواب است، حتی زندگی، دوست ندارم از خواب

ادامه مطلب  

حواس پنجگانه ام!  

چشمانم را میبندم، کمی پیاده با چشمان بسته
راه میروم، غرق میشوم، سرگیجه میگیرم ، حس میکنم تکیه گاهی میخواهم تا بتوانم براي
لحظاتی دستم را به آن بگیرم و باز به اين دنیا بازگردم، بوی عطر بهار نارنج مستم
کرده، حس میکنم بهار را با تمام وجود نفس میکشم، درون ریه هايم میکشم ، دلم
نمیخواهد چشمانم را باز کنم ...همینطور کورمال کورمال گیج ویج راه میروم  و دستم به جايی بند نمیشود ...یک لحظه احساس میکنم
همه چیز مثل یک خواب است، حتی زندگی، دوست ندارم از خواب

ادامه مطلب  

حواس پنجگانه ام!  

چشمانم را میبندم، کمی پیاده با چشمان بسته
راه میروم، غرق میشوم، سرگیجه میگیرم ، حس میکنم تکیه گاهی میخواهم تا بتوانم براي
لحظاتی دستم را به آن بگیرم و باز به اين دنیا بازگردم، بوی عطر بهار نارنج مستم
کرده، حس میکنم بهار را با تمام وجود نفس میکشم، درون ریه هايم میکشم ، دلم
نمیخواهد چشمانم را باز کنم ...همینطور کورمال کورمال گیج ویج راه میروم  و دستم به جايی بند نمیشود ...یک لحظه احساس میکنم
همه چیز مثل یک خواب است، حتی زندگی، دوست ندارم از خواب

ادامه مطلب  

حواس پنجگانه ام!  

چشمانم را میبندم، کمی پیاده با چشمان بسته
راه میروم، غرق میشوم، سرگیجه میگیرم ، حس میکنم تکیه گاهی میخواهم تا بتوانم براي
لحظاتی دستم را به آن بگیرم و باز به اين دنیا بازگردم، بوی عطر بهار نارنج مستم
کرده، حس میکنم بهار را با تمام وجود نفس میکشم، درون ریه هايم میکشم ، دلم
نمیخواهد چشمانم را باز کنم ...همینطور کورمال کورمال گیج ویج راه میروم  و دستم به جايی بند نمیشود ...یک لحظه احساس میکنم
همه چیز مثل یک خواب است، حتی زندگی، دوست ندارم از خواب

ادامه مطلب  

حواس پنجگانه ام!  

چشمانم را میبندم، کمی پیاده با چشمان بسته
راه میروم، غرق میشوم، سرگیجه میگیرم ، حس میکنم تکیه گاهی میخواهم تا بتوانم براي
لحظاتی دستم را به آن بگیرم و باز به اين دنیا بازگردم، بوی عطر بهار نارنج مستم
کرده، حس میکنم بهار را با تمام وجود نفس میکشم، درون ریه هايم میکشم ، دلم
نمیخواهد چشمانم را باز کنم ...همینطور کورمال کورمال گیج ویج راه میروم  و دستم به جايی بند نمیشود ...یک لحظه احساس میکنم
همه چیز مثل یک خواب است، حتی زندگی، دوست ندارم از خواب

ادامه مطلب  

حواس پنجگانه ام!  

چشمانم را میبندم، کمی پیاده با چشمان بسته
راه میروم، غرق میشوم، سرگیجه میگیرم ، حس میکنم تکیه گاهی میخواهم تا بتوانم براي
لحظاتی دستم را به آن بگیرم و باز به اين دنیا بازگردم، بوی عطر بهار نارنج مستم
کرده، حس میکنم بهار را با تمام وجود نفس میکشم، درون ریه هايم میکشم ، دلم
نمیخواهد چشمانم را باز کنم ...همینطور کورمال کورمال گیج ویج راه میروم  و دستم به جايی بند نمیشود ...یک لحظه احساس میکنم
همه چیز مثل یک خواب است، حتی زندگی، دوست ندارم از خواب

ادامه مطلب  

حواس پنجگانه ام!  

چشمانم را میبندم، کمی پیاده با چشمان بسته
راه میروم، غرق میشوم، سرگیجه میگیرم ، حس میکنم تکیه گاهی میخواهم تا بتوانم براي
لحظاتی دستم را به آن بگیرم و باز به اين دنیا بازگردم، بوی عطر بهار نارنج مستم
کرده، حس میکنم بهار را با تمام وجود نفس میکشم، درون ریه هايم میکشم ، دلم
نمیخواهد چشمانم را باز کنم ...همینطور کورمال کورمال گیج ویج راه میروم  و دستم به جايی بند نمیشود ...یک لحظه احساس میکنم
همه چیز مثل یک خواب است، حتی زندگی، دوست ندارم از خواب

ادامه مطلب  

الو، آقای رئیس جمهور؟ (قسمت دوازدهم: رسانه ها دلقکی نشوند لطفا)  

موضع گیری هاي رسانه ی ملی در بسیاری از موارد
منفعلانه بوده است. بارها دیده شده است که رسانه ملی بعد از مطرح شدن یک موضوع سعی
کرده است به آن بپردازد. اما به دلیل اين که آن موضوع در اذهان مردم جاي خود را
باز کرده است دیگر رسانه ی ملی قادر به تغییر جهت آن نبوده است. از جمله ی اين
اتفاقات می توان به شرايط انتخابات اخیر اشاره کرد. در شرايط فعلی رسانه ی ملی
تلاش هاي بسیاری کرده است و بسیاری از آنها نیز قابل ستايش است. رسانه ی ملی در
شرايط مختلف کشور و مخ

ادامه مطلب  

بازتاب پیام های امامعلی رحمان و حسن روحانی در رسانه های تاجیکستان  

تهران - ايرنا - رسانه هاي تاجیکستان رد و بدل پیامهاي امامعلی رحمان و حسن روحانی روساي جمهوری تاجیکستان و ايران به مناسبت عید سعید قربان و همچنین تاکید بر گسترش روابط دوجانبه را بازتاب داده اند. [ادامه مطلب را در اينجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پ ن پ  

تو ماه رمضون وسط گرماي کشنده سوار اتوبوس شدم آقاي بغل دستیم داشت شر شر عرق میکرد. برگشت بهم گفت: آقا ببخشید دستمال داری؟گفتم: پ ن پ دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده. سواد داری؟گفت: پ ن پ مثل تو بی سواد بیشعورم...هیچی دیگه از اون لحظه اتوبوس به طرف افق تغییر مسیر داد...

ادامه مطلب  

پ ن پ  

تو ماه رمضون وسط گرماي کشنده سوار اتوبوس شدم آقاي بغل دستیم داشت شر شر عرق میکرد. برگشت بهم گفت: آقا ببخشید دستمال داری؟گفتم: پ ن پ دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده. سواد داری؟گفت: پ ن پ مثل تو بی سواد بیشعورم...هیچی دیگه از اون لحظه اتوبوس به طرف افق تغییر مسیر داد...

ادامه مطلب  

رسانه هم یک فروشگاه هست . اجناس خوبش رو بردارید . . .  

خانواده من درباره دریافت محتواي رسانه اي با هدف و دقت عمل میکند (خیلی خوشبختانه) . صدها صحبت چند دقیقه اي اين ارمغان رو داشته که حالا خانواده ام می دونن که برنامه هاي قابلمه اي صداوسیما رو تماشا نکنن . البته برنامه هاي مفید شبکه آموزش و… که براي نوجوانان هست رو تماشا می کنیم و برنامه سمت خدا یا برنامه جهان آرا و خبر 20:30 . به غیر از برنامه هاي رسانه ملی تصمیم گرفتیم دو شب در هفته از فیلم ها و آثار جشنواره فیلم عمار رو با هم تماشا کنیم . خیلی هم خوب

ادامه مطلب  

بازتاب بیانات مقام معظم رهبری در رسانه‌های خارجی  

شبکه‌ها و رسانههاي خارجی، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را بازتاب دادند.
خبرگزاری رویترز نوشت آیت‌الله
خامنه‌اي روز سه شنبه در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور
آمریکا، اعلام کرد هیچ دشمنی نمی‌تواند ملت ايران را از پا در بیاورد و فلج
کند. 
 
رویترز در ادامه نوشت: آیت‌الله علی
خامنه‌اي، رهبر معظم ايران، روز سه شنبه ضمن رد هشدارهاي دونالد ترامپ،
رئیس جمهور آمریکا، به تهران براي توقف آزمايش‌هاي موشکی ايران،‌ از ملت


ادامه مطلب  

بازتاب بیانات مقام معظم رهبری در رسانه‌های خارجی  

شبکه‌ها و رسانههاي خارجی، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را بازتاب دادند.
خبرگزاری رویترز نوشت آیت‌الله
خامنه‌اي روز سه شنبه در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور
آمریکا، اعلام کرد هیچ دشمنی نمی‌تواند ملت ايران را از پا در بیاورد و فلج
کند. 
 
رویترز در ادامه نوشت: آیت‌الله علی
خامنه‌اي، رهبر معظم ايران، روز سه شنبه ضمن رد هشدارهاي دونالد ترامپ،
رئیس جمهور آمریکا، به تهران براي توقف آزمايش‌هاي موشکی ايران،‌ از ملت


ادامه مطلب  

تصویر دیده نشده از ترامپ و ملک سلمان در رسانه های عربی  

مقامات
دو کشور ايالات متحده و عربستان سعودی هفته گذشته در ریاض با یکدیگر
ملاقات کردند. ملاقاتی که حاشیه‌هايش براي چند روز سوژه محافل رسانهاي
بود. در اين سفر مقامات آمریکايی و عربستان یک توافق تسلیحاتی 110 میلیارد
دلاری امضا کردند. اين قرارداد شامل فروش تسلیحات دفاعی و خدمات پشتیبانی
است.
 
پیش
از اين، ترامپ اعلام کرده بود: "عربستان براي ما گاوی شیرده است که هر وقت
بخواهیم از آن طلا و دلار می دوشیم و هروقت شیرش تمام شود آن را سر می
ب

ادامه مطلب  

تصویر دیده نشده از ترامپ و ملک سلمان در رسانه های عربی  

مقامات
دو کشور ايالات متحده و عربستان سعودی هفته گذشته در ریاض با یکدیگر
ملاقات کردند. ملاقاتی که حاشیه‌هايش براي چند روز سوژه محافل رسانهاي
بود. در اين سفر مقامات آمریکايی و عربستان یک توافق تسلیحاتی 110 میلیارد
دلاری امضا کردند. اين قرارداد شامل فروش تسلیحات دفاعی و خدمات پشتیبانی
است.
 
پیش
از اين، ترامپ اعلام کرده بود: "عربستان براي ما گاوی شیرده است که هر وقت
بخواهیم از آن طلا و دلار می دوشیم و هروقت شیرش تمام شود آن را سر می
ب

ادامه مطلب  

سخنان بزرگترین فیلسوف جهان درباره رسانه  

رسانه هاي آزاد ، دشمن همیشگی بزهکارانند. حکیم ارد بزرگدموکراسی و مردمسالاری بدون داشتن رسانه هاي آزاد بی معناست . حکیم ارد بزرگرسانه هاي آزاد ، بايد زبان مردم باشند. حکیم ارد بزرگرسانه هاي آگاه، پیوسته در حال پیشروی هستند ، هر روز نام کشور ، استان ، شهر و روستاي خود را، به بهترین گونه و با خبرهاي تازه به جهانیان یادآوری می کنند . آنها از توانمندی ها و داشته هاي خود می گویند ، اينگونه هر روز با نمايی نو می شکفند و نگاه جهانیان را به سوی سرزمین خ

ادامه مطلب  

سخنان بزرگترین فیلسوف جهان درباره رسانه  

رسانه هاي آزاد ، دشمن همیشگی بزهکارانند. حکیم ارد بزرگدموکراسی و مردمسالاری بدون داشتن رسانه هاي آزاد بی معناست . حکیم ارد بزرگرسانه هاي آزاد ، بايد زبان مردم باشند. حکیم ارد بزرگرسانه هاي آگاه، پیوسته در حال پیشروی هستند ، هر روز نام کشور ، استان ، شهر و روستاي خود را، به بهترین گونه و با خبرهاي تازه به جهانیان یادآوری می کنند . آنها از توانمندی ها و داشته هاي خود می گویند ، اينگونه هر روز با نمايی نو می شکفند و نگاه جهانیان را به سوی سرزمین خ

ادامه مطلب  

سخنان بزرگترین فیلسوف جهان درباره رسانه  

رسانه هاي آزاد ، دشمن همیشگی بزهکارانند. حکیم ارد بزرگدموکراسی و مردمسالاری بدون داشتن رسانه هاي آزاد بی معناست . حکیم ارد بزرگرسانه هاي آزاد ، بايد زبان مردم باشند. حکیم ارد بزرگرسانه هاي آگاه، پیوسته در حال پیشروی هستند ، هر روز نام کشور ، استان ، شهر و روستاي خود را، به بهترین گونه و با خبرهاي تازه به جهانیان یادآوری می کنند . آنها از توانمندی ها و داشته هاي خود می گویند ، اينگونه هر روز با نمايی نو می شکفند و نگاه جهانیان را به سوی سرزمین خ

ادامه مطلب  

سخنان بزرگترین فیلسوف جهان درباره رسانه  

رسانه هاي آزاد ، دشمن همیشگی بزهکارانند. حکیم ارد بزرگدموکراسی و مردمسالاری بدون داشتن رسانه هاي آزاد بی معناست . حکیم ارد بزرگرسانه هاي آزاد ، بايد زبان مردم باشند. حکیم ارد بزرگرسانه هاي آگاه، پیوسته در حال پیشروی هستند ، هر روز نام کشور ، استان ، شهر و روستاي خود را، به بهترین گونه و با خبرهاي تازه به جهانیان یادآوری می کنند . آنها از توانمندی ها و داشته هاي خود می گویند ، اينگونه هر روز با نمايی نو می شکفند و نگاه جهانیان را به سوی سرزمین خ

ادامه مطلب  

سخنان بزرگترین فیلسوف جهان درباره رسانه  

رسانه هاي آزاد ، دشمن همیشگی بزهکارانند. حکیم ارد بزرگدموکراسی و مردمسالاری بدون داشتن رسانه هاي آزاد بی معناست . حکیم ارد بزرگرسانه هاي آزاد ، بايد زبان مردم باشند. حکیم ارد بزرگرسانه هاي آگاه، پیوسته در حال پیشروی هستند ، هر روز نام کشور ، استان ، شهر و روستاي خود را، به بهترین گونه و با خبرهاي تازه به جهانیان یادآوری می کنند . آنها از توانمندی ها و داشته هاي خود می گویند ، اينگونه هر روز با نمايی نو می شکفند و نگاه جهانیان را به سوی سرزمین خ

ادامه مطلب  

ساختار آتش به اختیار (۳) : قدرت مجازی و جایگاه رسانه  

در قسمت قبل گفتیم که براي ايجاد ساختار ، بايد قدرت داشته باشیم.
ولی یک نکته :
گاهی بدون قدرت هم می توان مردم را مطیع خود کرد و به آنها و نظم ساختار داد و آن موقعی است که مردم فکر کنند ما قدرتمندیم . 
مثلا آمریکا :  اين کشور با استفاده از قدرت تبلیغاتی ، خود را یک ابرقدرت جا زده است و بسیاری را مطیع خود کرده است ، در صورتی که واقعا ابرقدرت نیست و بسیاری از نقاط قدرت آمریکا ، تنها در هالیوود وجود دارد ، براي مثال آمریکا یک قدرت فضايی نیست و اخبار مرب

ادامه مطلب  

ساختار آتش به اختیار (۳) : قدرت مجازی و جایگاه رسانه  

در قسمت قبل گفتیم که براي ايجاد ساختار ، بايد قدرت داشته باشیم.
ولی یک نکته :
گاهی بدون قدرت هم می توان مردم را مطیع خود کرد و به آنها و نظم ساختار داد و آن موقعی است که مردم فکر کنند ما قدرتمندیم . 
مثلا آمریکا :  اين کشور با استفاده از قدرت تبلیغاتی ، خود را یک ابرقدرت جا زده است و بسیاری را مطیع خود کرده است ، در صورتی که واقعا ابرقدرت نیست و بسیاری از نقاط قدرت آمریکا ، تنها در هالیوود وجود دارد ، براي مثال آمریکا یک قدرت فضايی نیست و اخبار مرب

ادامه مطلب  

ساختار آتش به اختیار (۳) : قدرت مجازی و جایگاه رسانه  

در قسمت قبل گفتیم که براي ايجاد ساختار ، بايد قدرت داشته باشیم.
ولی یک نکته :
گاهی بدون قدرت هم می توان مردم را مطیع خود کرد و به آنها و نظم ساختار داد و آن موقعی است که مردم فکر کنند ما قدرتمندیم . 
مثلا آمریکا :  اين کشور با استفاده از قدرت تبلیغاتی ، خود را یک ابرقدرت جا زده است و بسیاری را مطیع خود کرده است ، در صورتی که واقعا ابرقدرت نیست و بسیاری از نقاط قدرت آمریکا ، تنها در هالیوود وجود دارد ، براي مثال آمریکا یک قدرت فضايی نیست و اخبار مرب

ادامه مطلب  

اندر احوالات دیشب !  

تهِ عشقولانه در کردن دو تا آدم برقی واس هم می تونه اينجوری باشه که یکی به اون یکی بگه " تو مث نویز سفید همه طیفارو داری. بامزه، شوخ، جدی، با سواد، کاری ..."ینی مثلن طرف اگه روش میشد اسم منو میذاش نویز سفید:| . همین قدر رمانتیک :|.

ادامه مطلب  

اندر احوالات دیشب !  

تهِ عشقولانه در کردن دو تا آدم برقی واس هم می تونه اينجوری باشه که یکی به اون یکی بگه " تو مث نویز سفید همه طیفارو داری. بامزه، شوخ، جدی، با سواد، کاری ..."ینی مثلن طرف اگه روش میشد اسم منو میذاش نویز سفید:| . همین قدر رمانتیک :|.

ادامه مطلب  

اندر احوالات دیشب !  

تهِ عشقولانه در کردن دو تا آدم برقی واس هم می تونه اينجوری باشه که یکی به اون یکی بگه " تو مث نویز سفید همه طیفارو داری. بامزه، شوخ، جدی، با سواد، کاری ..."ینی مثلن طرف اگه روش میشد اسم منو میذاش نویز سفید:| . همین قدر رمانتیک :|.

ادامه مطلب  

اندر احوالات دیشب !  

تهِ عشقولانه در کردن دو تا آدم برقی واس هم می تونه اينجوری باشه که یکی به اون یکی بگه " تو مث نویز سفید همه طیفارو داری. بامزه، شوخ، جدی، با سواد، کاری ..."ینی مثلن طرف اگه روش میشد اسم منو میذاش نویز سفید:| . همین قدر رمانتیک :|.

ادامه مطلب  

سواد رابطه ...  

اغلب ما سواد رابطه نداریم .
بلد نیستیم بفهمیم دنیاي آدم ها با هم فرق دارد .
توقع داریم کسی که با ماست خود ما باشد .
حتی حاضر نیستیم به نیازها ، خواسته ها و علايق او توجه کنیم .
غرور خودمان را بسیار دوست داریم .
اما توقع داریم او غرور و نیاز و توقع نداشته باشد !
و درکش سخت است براي ما
که او دنیايی دارد که خودش ساخته و آن را صرفا با ما به اشتراک گذاشته.
نه اين که بخواهد بر اساس خواسته ی ما دنیاي تازه اي بسازد.
ما بلد نیستیم کنار هم باشیم ...

ادامه مطلب  

سواد رابطه ...  

اغلب ما سواد رابطه نداریم .
بلد نیستیم بفهمیم دنیاي آدم ها با هم فرق دارد .
توقع داریم کسی که با ماست خود ما باشد .
حتی حاضر نیستیم به نیازها ، خواسته ها و علايق او توجه کنیم .
غرور خودمان را بسیار دوست داریم .
اما توقع داریم او غرور و نیاز و توقع نداشته باشد !
و درکش سخت است براي ما
که او دنیايی دارد که خودش ساخته و آن را صرفا با ما به اشتراک گذاشته.
نه اين که بخواهد بر اساس خواسته ی ما دنیاي تازه اي بسازد.
ما بلد نیستیم کنار هم باشیم ...

ادامه مطلب  

سواد رابطه ...  

اغلب ما سواد رابطه نداریم .
بلد نیستیم بفهمیم دنیاي آدم ها با هم فرق دارد .
توقع داریم کسی که با ماست خود ما باشد .
حتی حاضر نیستیم به نیازها ، خواسته ها و علايق او توجه کنیم .
غرور خودمان را بسیار دوست داریم .
اما توقع داریم او غرور و نیاز و توقع نداشته باشد !
و درکش سخت است براي ما
که او دنیايی دارد که خودش ساخته و آن را صرفا با ما به اشتراک گذاشته.
نه اين که بخواهد بر اساس خواسته ی ما دنیاي تازه اي بسازد.
ما بلد نیستیم کنار هم باشیم ...

ادامه مطلب  

سواد رابطه ...  

اغلب ما سواد رابطه نداریم .
بلد نیستیم بفهمیم دنیاي آدم ها با هم فرق دارد .
توقع داریم کسی که با ماست خود ما باشد .
حتی حاضر نیستیم به نیازها ، خواسته ها و علايق او توجه کنیم .
غرور خودمان را بسیار دوست داریم .
اما توقع داریم او غرور و نیاز و توقع نداشته باشد !
و درکش سخت است براي ما
که او دنیايی دارد که خودش ساخته و آن را صرفا با ما به اشتراک گذاشته.
نه اين که بخواهد بر اساس خواسته ی ما دنیاي تازه اي بسازد.
ما بلد نیستیم کنار هم باشیم ...

ادامه مطلب  

سواد رابطه ...  

اغلب ما سواد رابطه نداریم .
بلد نیستیم بفهمیم دنیاي آدم ها با هم فرق دارد .
توقع داریم کسی که با ماست خود ما باشد .
حتی حاضر نیستیم به نیازها ، خواسته ها و علايق او توجه کنیم .
غرور خودمان را بسیار دوست داریم .
اما توقع داریم او غرور و نیاز و توقع نداشته باشد !
و درکش سخت است براي ما
که او دنیايی دارد که خودش ساخته و آن را صرفا با ما به اشتراک گذاشته.
نه اين که بخواهد بر اساس خواسته ی ما دنیاي تازه اي بسازد.
ما بلد نیستیم کنار هم باشیم ...

ادامه مطلب  

سواد رابطه ...  

اغلب ما سواد رابطه نداریم .
بلد نیستیم بفهمیم دنیاي آدم ها با هم فرق دارد .
توقع داریم کسی که با ماست خود ما باشد .
حتی حاضر نیستیم به نیازها ، خواسته ها و علايق او توجه کنیم .
غرور خودمان را بسیار دوست داریم .
اما توقع داریم او غرور و نیاز و توقع نداشته باشد !
و درکش سخت است براي ما
که او دنیايی دارد که خودش ساخته و آن را صرفا با ما به اشتراک گذاشته.
نه اين که بخواهد بر اساس خواسته ی ما دنیاي تازه اي بسازد.
ما بلد نیستیم کنار هم باشیم ...

ادامه مطلب  

سواد رابطه ...  

اغلب ما سواد رابطه نداریم .
بلد نیستیم بفهمیم دنیاي آدم ها با هم فرق دارد .
توقع داریم کسی که با ماست خود ما باشد .
حتی حاضر نیستیم به نیازها ، خواسته ها و علايق او توجه کنیم .
غرور خودمان را بسیار دوست داریم .
اما توقع داریم او غرور و نیاز و توقع نداشته باشد !
و درکش سخت است براي ما
که او دنیايی دارد که خودش ساخته و آن را صرفا با ما به اشتراک گذاشته.
نه اين که بخواهد بر اساس خواسته ی ما دنیاي تازه اي بسازد.
ما بلد نیستیم کنار هم باشیم ...

ادامه مطلب  

تحقیق در مورد بررسی تحلیل ریاضی در دانش آموزان  

تحقیق در مورد بررسی تحلیل ریاضی در دانش آموزان
لینک دانلود و خرید پايین توضيحات
فرمت فايل word و قابل ویرايش و پرینت
تعداد صفحات: 113

مقدمه
شايد بسیاری از مردم و حتی آموزگاران فکر کنند که ریاضیات هنر محاسبه است و ریاضی دانان بايد همه عمر خود را صرف ساختن محاسبات پیچیده ریاضی کند . چنین عقیده اي به حقیقت نزدیک نیست . کار ریاضی دانان استدلال است نه محاسبه .
در حقیقت ما در آموزش مفاهیم مربوط به ریاضی در پی محاسبه کردن نیستیم بلکه پرورش تفکر منطقی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1