تخصیر خودمم بود هااااااااااااااااامنکه میدونم بابام اینطور چرا دهن به دهنشون میشم بعدشم دیگه سعی میکنم کمک نکنم خخخخراستی به بابام گفته بودم که برای شما رو هر طور دوست داری  گرمش میکنمبابام یه ادم صد برابر همسر سابقم توی عصبانیت

ادامه مطلب  

 

تخصیر خودمم بود هااااااااااااااااامنکه میدونم بابام اینطور چرا دهن به دهنشون میشم بعدشم دیگه سعی میکنم کمک نکنم خخخخراستی به بابام گفته بودم که برای شما رو هر طور دوست داری  گرمش میکنمبابام یه ادم صد برابر همسر سابقم توی عصبانیت

ادامه مطلب  

 

تخصیر خودمم بود هااااااااااااااااامنکه میدونم بابام اینطور چرا دهن به دهنشون میشم بعدشم دیگه سعی میکنم کمک نکنم خخخخراستی به بابام گفته بودم که برای شما رو هر طور دوست داری  گرمش میکنمبابام یه ادم صد برابر همسر سابقم توی عصبانیت

ادامه مطلب  

پست وسط خیابان، بو: سبزی حس: دلتنگی  

الان پیش رامین بودم، ی کم برنامه ریزی کردیم و اطلاعات مبادله کردیم.  تا ساعت شش باید کسچرخ بزنم بعد برم جایی.  الان دقیقا وسط ی خیابون فرعی وایسادم. جیش هم دارم. ولی ی بهونه پیدا کردم پست بذارم.  هیچ چیزی مثل بوی سبزی خرد شده من رو دلتنگ مامان و بابام و خونه نمی کنه.  الان وایسادم جلو سبزی خرد کنی و دارم بو می کشم هوا رو .  آخ که چه دل تنگه الان.  حس میکنم اگر ی روز من اونطرف دنیا هم باشم تنها چیزی که میتونه علی دیوونه رو بیدار کنه و به

ادامه مطلب  

پست وسط خیابان، بو: سبزی حس: دلتنگی  

الان پیش رامین بودم، ی کم برنامه ریزی کردیم و اطلاعات مبادله کردیم.  تا ساعت شش باید کسچرخ بزنم بعد برم جایی.  الان دقیقا وسط ی خیابون فرعی وایسادم. جیش هم دارم. ولی ی بهونه پیدا کردم پست بذارم.  هیچ چیزی مثل بوی سبزی خرد شده من رو دلتنگ مامان و بابام و خونه نمی کنه.  الان وایسادم جلو سبزی خرد کنی و دارم بو می کشم هوا رو .  آخ که چه دل تنگه الان.  حس میکنم اگر ی روز من اونطرف دنیا هم باشم تنها چیزی که میتونه علی دیوونه رو بیدار کنه و به

ادامه مطلب  

پست وسط خیابان، بو: سبزی حس: دلتنگی  

الان پیش رامین بودم، ی کم برنامه ریزی کردیم و اطلاعات مبادله کردیم.  تا ساعت شش باید کسچرخ بزنم بعد برم جایی.  الان دقیقا وسط ی خیابون فرعی وایسادم. جیش هم دارم. ولی ی بهونه پیدا کردم پست بذارم.  هیچ چیزی مثل بوی سبزی خرد شده من رو دلتنگ مامان و بابام و خونه نمی کنه.  الان وایسادم جلو سبزی خرد کنی و دارم بو می کشم هوا رو .  آخ که چه دل تنگه الان.  حس میکنم اگر ی روز من اونطرف دنیا هم باشم تنها چیزی که میتونه علی دیوونه رو بیدار کنه و به

ادامه مطلب  

پست وسط خیابان، بو: سبزی حس: دلتنگی  

الان پیش رامین بودم، ی کم برنامه ریزی کردیم و اطلاعات مبادله کردیم.  تا ساعت شش باید کسچرخ بزنم بعد برم جایی.  الان دقیقا وسط ی خیابون فرعی وایسادم. جیش هم دارم. ولی ی بهونه پیدا کردم پست بذارم.  هیچ چیزی مثل بوی سبزی خرد شده من رو دلتنگ مامان و بابام و خونه نمی کنه.  الان وایسادم جلو سبزی خرد کنی و دارم بو می کشم هوا رو .  آخ که چه دل تنگه الان.  حس میکنم اگر ی روز من اونطرف دنیا هم باشم تنها چیزی که میتونه علی دیوونه رو بیدار کنه و به

ادامه مطلب  

پست وسط خیابان، بو: سبزی حس: دلتنگی  

الان پیش رامین بودم، ی کم برنامه ریزی کردیم و اطلاعات مبادله کردیم.  تا ساعت شش باید کسچرخ بزنم بعد برم جایی.  الان دقیقا وسط ی خیابون فرعی وایسادم. جیش هم دارم. ولی ی بهونه پیدا کردم پست بذارم.  هیچ چیزی مثل بوی سبزی خرد شده من رو دلتنگ مامان و بابام و خونه نمی کنه.  الان وایسادم جلو سبزی خرد کنی و دارم بو می کشم هوا رو .  آخ که چه دل تنگه الان.  حس میکنم اگر ی روز من اونطرف دنیا هم باشم تنها چیزی که میتونه علی دیوونه رو بیدار کنه و به

ادامه مطلب  

پست وسط خیابان، بو: سبزی حس: دلتنگی  

الان پیش رامین بودم، ی کم برنامه ریزی کردیم و اطلاعات مبادله کردیم.  تا ساعت شش باید کسچرخ بزنم بعد برم جایی.  الان دقیقا وسط ی خیابون فرعی وایسادم. جیش هم دارم. ولی ی بهونه پیدا کردم پست بذارم.  هیچ چیزی مثل بوی سبزی خرد شده من رو دلتنگ مامان و بابام و خونه نمی کنه.  الان وایسادم جلو سبزی خرد کنی و دارم بو می کشم هوا رو .  آخ که چه دل تنگه الان.  حس میکنم اگر ی روز من اونطرف دنیا هم باشم تنها چیزی که میتونه علی دیوونه رو بیدار کنه و به

ادامه مطلب  

پست وسط خیابان، بو: سبزی حس: دلتنگی  

الان پیش رامین بودم، ی کم برنامه ریزی کردیم و اطلاعات مبادله کردیم.  تا ساعت شش باید کسچرخ بزنم بعد برم جایی.  الان دقیقا وسط ی خیابون فرعی وایسادم. جیش هم دارم. ولی ی بهونه پیدا کردم پست بذارم.  هیچ چیزی مثل بوی سبزی خرد شده من رو دلتنگ مامان و بابام و خونه نمی کنه.  الان وایسادم جلو سبزی خرد کنی و دارم بو می کشم هوا رو .  آخ که چه دل تنگه الان.  حس میکنم اگر ی روز من اونطرف دنیا هم باشم تنها چیزی که میتونه علی دیوونه رو بیدار کنه و به

ادامه مطلب  

پست وسط خیابان، بو: سبزی حس: دلتنگی  

الان پیش رامین بودم، ی کم برنامه ریزی کردیم و اطلاعات مبادله کردیم.  تا ساعت شش باید کسچرخ بزنم بعد برم جایی.  الان دقیقا وسط ی خیابون فرعی وایسادم. جیش هم دارم. ولی ی بهونه پیدا کردم پست بذارم.  هیچ چیزی مثل بوی سبزی خرد شده من رو دلتنگ مامان و بابام و خونه نمی کنه.  الان وایسادم جلو سبزی خرد کنی و دارم بو می کشم هوا رو .  آخ که چه دل تنگه الان.  حس میکنم اگر ی روز من اونطرف دنیا هم باشم تنها چیزی که میتونه علی دیوونه رو بیدار کنه و به

ادامه مطلب  

پست وسط خیابان، بو: سبزی حس: دلتنگی  

الان پیش رامین بودم، ی کم برنامه ریزی کردیم و اطلاعات مبادله کردیم.  تا ساعت شش باید کسچرخ بزنم بعد برم جایی.  الان دقیقا وسط ی خیابون فرعی وایسادم. جیش هم دارم. ولی ی بهونه پیدا کردم پست بذارم.  هیچ چیزی مثل بوی سبزی خرد شده من رو دلتنگ مامان و بابام و خونه نمی کنه.  الان وایسادم جلو سبزی خرد کنی و دارم بو می کشم هوا رو .  آخ که چه دل تنگه الان.  حس میکنم اگر ی روز من اونطرف دنیا هم باشم تنها چیزی که میتونه علی دیوونه رو بیدار کنه و به

ادامه مطلب  

پست وسط خیابان، بو: سبزی حس: دلتنگی  

الان پیش رامین بودم، ی کم برنامه ریزی کردیم و اطلاعات مبادله کردیم.  تا ساعت شش باید کسچرخ بزنم بعد برم جایی.  الان دقیقا وسط ی خیابون فرعی وایسادم. جیش هم دارم. ولی ی بهونه پیدا کردم پست بذارم.  هیچ چیزی مثل بوی سبزی خرد شده من رو دلتنگ مامان و بابام و خونه نمی کنه.  الان وایسادم جلو سبزی خرد کنی و دارم بو می کشم هوا رو .  آخ که چه دل تنگه الان.  حس میکنم اگر ی روز من اونطرف دنیا هم باشم تنها چیزی که میتونه علی دیوونه رو بیدار کنه و به

ادامه مطلب  

پست وسط خیابان، بو: سبزی حس: دلتنگی  

الان پیش رامین بودم، ی کم برنامه ریزی کردیم و اطلاعات مبادله کردیم.  تا ساعت شش باید کسچرخ بزنم بعد برم جایی.  الان دقیقا وسط ی خیابون فرعی وایسادم. جیش هم دارم. ولی ی بهونه پیدا کردم پست بذارم.  هیچ چیزی مثل بوی سبزی خرد شده من رو دلتنگ مامان و بابام و خونه نمی کنه.  الان وایسادم جلو سبزی خرد کنی و دارم بو می کشم هوا رو .  آخ که چه دل تنگه الان.  حس میکنم اگر ی روز من اونطرف دنیا هم باشم تنها چیزی که میتونه علی دیوونه رو بیدار کنه و به

ادامه مطلب  

 

امروز بابام گفت تو ماکروفر غذا رو یکی یکی بزار گرم بشه گفتم بابا دو تایی هم گرم میشه گذاشتم گرمم شد ولی داغ داغ نشد با داد به من میگه بیا ببین کجا گرم شد مامانم میگه بابا حوصله داری ولش کن  بابام شروع کرد عر..... کیشدن که من با منطق صحبت میکنم گفتم منطق میگه داد بزنید اماما گفتن پدر و مادر حق دارن داد بزنن؟ این جمله  رو پدر و مادر حق دارن داد بزنن یه خورده بلند گفتم بابامم عصبانی شد غذا رو خالی کرد تو صورت من بعدشم حمله کرد به سمتم تا منو بز

ادامه مطلب  

 

امروز بابام گفت تو ماکروفر غذا رو یکی یکی بزار گرم بشه گفتم بابا دو تایی هم گرم میشه گذاشتم گرمم شد ولی داغ داغ نشد با داد به من میگه بیا ببین کجا گرم شد مامانم میگه بابا حوصله داری ولش کن  بابام شروع کرد عر..... کیشدن که من با منطق صحبت میکنم گفتم منطق میگه داد بزنید اماما گفتن پدر و مادر حق دارن داد بزنن؟ این جمله  رو پدر و مادر حق دارن داد بزنن یه خورده بلند گفتم بابامم عصبانی شد غذا رو خالی کرد تو صورت من بعدشم حمله کرد به سمتم تا منو بز

ادامه مطلب  

 

امروز بابام گفت تو ماکروفر غذا رو یکی یکی بزار گرم بشه گفتم بابا دو تایی هم گرم میشه گذاشتم گرمم شد ولی داغ داغ نشد با داد به من میگه بیا ببین کجا گرم شد مامانم میگه بابا حوصله داری ولش کن  بابام شروع کرد عر..... کیشدن که من با منطق صحبت میکنم گفتم منطق میگه داد بزنید اماما گفتن پدر و مادر حق دارن داد بزنن؟ این جمله  رو پدر و مادر حق دارن داد بزنن یه خورده بلند گفتم بابامم عصبانی شد غذا رو خالی کرد تو صورت من بعدشم حمله کرد به سمتم تا منو بز

ادامه مطلب  

 

امروز به بابام سلام نکردم ولی میخوام فردا صبح سلام کنم میبخشم شاید منم در حق بچم کوتاهی کنم و یا شاید کردم بزار اونم منو ببخشه من بیشتر وقتها که توی مترو هستم زن پیری میبینم براش میایستم تا اون بشینه  میگم بزار یکی هم برای مادر من پاشه و به اونا رحم کنن

ادامه مطلب  

 

امروز به بابام سلام نکردم ولی میخوام فردا صبح سلام کنم میبخشم شاید منم در حق بچم کوتاهی کنم و یا شاید کردم بزار اونم منو ببخشه من بیشتر وقتها که توی مترو هستم زن پیری میبینم براش میایستم تا اون بشینه  میگم بزار یکی هم برای مادر من پاشه و به اونا رحم کنن

ادامه مطلب  

 

امروز به بابام سلام نکردم ولی میخوام فردا صبح سلام کنم میبخشم شاید منم در حق بچم کوتاهی کنم و یا شاید کردم بزار اونم منو ببخشه من بیشتر وقتها که توی مترو هستم زن پیری میبینم براش میایستم تا اون بشینه  میگم بزار یکی هم برای مادر من پاشه و به اونا رحم کنن

ادامه مطلب  

563  

اهنگ صبحت بخیر عزیزم ...معینیاد بچگیام یاد دور دورای همیشگی ساعت۵عصر همیشه بابام میومد دنبالمون.....بچگیا .....دست و پام یخ میزنه وقتی ناراحتم حالت تهوع میگیرم گریه ام میاد اما نمیتونم گریه کنم حس میکنم دلم ورم کرده تنم فلج میشه حرکت برام سخته ......چرا نمیشه خوابید طولانی خیلی طولانی

ادامه مطلب  

563  

اهنگ صبحت بخیر عزیزم ...معینیاد بچگیام یاد دور دورای همیشگی ساعت۵عصر همیشه بابام میومد دنبالمون.....بچگیا .....دست و پام یخ میزنه وقتی ناراحتم حالت تهوع میگیرم گریه ام میاد اما نمیتونم گریه کنم حس میکنم دلم ورم کرده تنم فلج میشه حرکت برام سخته ......چرا نمیشه خوابید طولانی خیلی طولانی

ادامه مطلب  

:|  

بابام: فاطمه برام بخند دلم برا خنده هات تنگ شدهداداشم: فاطمه خب حالا برام بخند...مادرشوهرم: چرا نخندیدی فاطمه ، دلم برا خندیدنت تنگ شدهو ...من:  هی مامانم از بچگی بهم میگفت دختر نیشش و باز نمیزاره هااا!نظرتون درباره باشگاه خنده چیه؟

ادامه مطلب  

:|  

بابام: فاطمه برام بخند دلم برا خنده هات تنگ شدهداداشم: فاطمه خب حالا برام بخند...مادرشوهرم: چرا نخندیدی فاطمه ، دلم برا خندیدنت تنگ شدهو ...من:  هی مامانم از بچگی بهم میگفت دختر نیشش و باز نمیزاره هااا!نظرتون درباره باشگاه خنده چیه؟

ادامه مطلب  

:|  

بابام: فاطمه برام بخند دلم برا خنده هات تنگ شدهداداشم: فاطمه خب حالا برام بخند...مادرشوهرم: چرا نخندیدی فاطمه ، دلم برا خندیدنت تنگ شدهو ...من:  هی مامانم از بچگی بهم میگفت دختر نیشش و باز نمیزاره هااا!نظرتون درباره باشگاه خنده چیه؟

ادامه مطلب  

پارک ملی درهٔ کوپرولو  

پارک ملی درهٔ کوپرولو
در 92 تور آنتالیا اسفند 96 کیلومتری آنتالیا تنگه ای وجود تور آنتالیا بهمن 96 دارد که که طول آن 14 کیلومتر تور آنتالیا دی 96 و عمق آن به 400 متر می باشد. این تنگه در پارک جنگلی و ملی آنتالیا واقع شده است. در این تنگه انواع حیواناتی همچون آهو، خرگوش، خرس، گرگ و ... وجو دارد و پوشش گیاهی آن بی نظیر است. 
در کنار این تور آنتالیا نوروز 97 تنگه رودحانه کوپرو امتداد یافته که دارای انواع آبزیان همچون ماهی تور آنتالیا تعطیلا

ادامه مطلب  

چــه زود دیر میشود!  

تا حالا بیدار مونــدم !دلم نمیخواست به مامانـم بگم چقدر حالم بده خیلـــی دلم برا بابام تنگ شده اینقـدر کـ..دلم ی گــریه جانانه میخواد آخــه چی میشد همه چیز برگــرده ب ۸آبان دقــیقا سـه ماه پیش !چــه زود دیر میشود!+فرشنـده.ابدویک روز.دوران عاشقــی !رو دیدم و چندی دیگــر ! بارکــد .لانتوری.و حالا خشکسالی و دروغ . بیست و یک روز بعد.سارا و آیدا . و دیگــری درس خون نیســتم ولی دلم برا خودم میسوزه!عجیبست!

ادامه مطلب  

چــه زود دیر میشود!  

تا حالا بیدار مونــدم !دلم نمیخواست به مامانـم بگم چقدر حالم بده خیلـــی دلم برا بابام تنگ شده اینقـدر کـ..دلم ی گــریه جانانه میخواد آخــه چی میشد همه چیز برگــرده ب ۸آبان دقــیقا سـه ماه پیش !چــه زود دیر میشود!+فرشنـده.ابدویک روز.دوران عاشقــی !رو دیدم و چندی دیگــر ! بارکــد .لانتوری.و حالا خشکسالی و دروغ . بیست و یک روز بعد.سارا و آیدا . و دیگــری درس خون نیســتم ولی دلم برا خودم میسوزه!عجیبست!

ادامه مطلب  

:دی نیش گشاااد  

من ناراحت که میشم باید گریه کنم...سجاد نشسته من نشستم ،حرف میزنیم بعد میفهمم ی چیزی ازم پنهان کرده و خلاف میلم هست همون لحظه بغض میکنم ، قهر میکنم... میرم تو اتاق میزنم زیر گریه....:دیاولین بار که این کار رو کردم بابام گفت فاطمه بخدا اگه جای سجاد بودم میرفتم پشت سرمم نگا نمیکردم این چه کاری بود آخه...:دیبعدش میشینیم به کارای من میخندیم ، هی التماس میکنه یه بار دیگه قهر کن :))))نمیدونم قراره چه زندگی بسازم اونم با این همه حساسیت...

ادامه مطلب  

:دی نیش گشاااد  

من ناراحت که میشم باید گریه کنم...سجاد نشسته من نشستم ،حرف میزنیم بعد میفهمم ی چیزی ازم پنهان کرده و خلاف میلم هست همون لحظه بغض میکنم ، قهر میکنم... میرم تو اتاق میزنم زیر گریه....:دیاولین بار که این کار رو کردم بابام گفت فاطمه بخدا اگه جای سجاد بودم میرفتم پشت سرمم نگا نمیکردم این چه کاری بود آخه...:دیبعدش میشینیم به کارای من میخندیم ، هی التماس میکنه یه بار دیگه قهر کن :))))نمیدونم قراره چه زندگی بسازم اونم با این همه حساسیت...

ادامه مطلب  

:دی نیش گشاااد  

من ناراحت که میشم باید گریه کنم...سجاد نشسته من نشستم ،حرف میزنیم بعد میفهمم ی چیزی ازم پنهان کرده و خلاف میلم هست همون لحظه بغض میکنم ، قهر میکنم... میرم تو اتاق میزنم زیر گریه....:دیاولین بار که این کار رو کردم بابام گفت فاطمه بخدا اگه جای سجاد بودم میرفتم پشت سرمم نگا نمیکردم این چه کاری بود آخه...:دیبعدش میشینیم به کارای من میخندیم ، هی التماس میکنه یه بار دیگه قهر کن :))))نمیدونم قراره چه زندگی بسازم اونم با این همه حساسیت...

ادامه مطلب  

شعرترکی پندیات  

شعر ترکی پندیاتیاز قلم کیمسیه عالمده توان قالمیاجاقعمرونون صُبحه کیمون شمعی اونون یانمیاجاقتک حسیندی اونون عاشقلری محشرده بیلونآیری بیر کیمسیه مولا جانی یالوارمیاجاقایکی دنیا بوئی انساندان عزیزیم بونی بیلبیر عمل یاخچیلیق انسانلارا دائم قالاجاقکیم حسین ابن علینون اتگیندن دوتسالنگ اونون نوکری بیر ذرّه داخی قالمیاجاقعشقنه قربان اولا دهریده دیوانه‌لریبیری سینه ووراجاقدی بیرسی باش یاراجاقبیری قربان کسه‌جکدی بیرسی قاره گیوربیری‌د

ادامه مطلب  

شعرترکی پندیات  

شعر ترکی پندیاتیاز قلم کیمسیه عالمده توان قالمیاجاقعمرونون صُبحه کیمون شمعی اونون یانمیاجاقتک حسیندی اونون عاشقلری محشرده بیلونآیری بیر کیمسیه مولا جانی یالوارمیاجاقایکی دنیا بوئی انساندان عزیزیم بونی بیلبیر عمل یاخچیلیق انسانلارا دائم قالاجاقکیم حسین ابن علینون اتگیندن دوتسالنگ اونون نوکری بیر ذرّه داخی قالمیاجاقعشقنه قربان اولا دهریده دیوانه‌لریبیری سینه ووراجاقدی بیرسی باش یاراجاقبیری قربان کسه‌جکدی بیرسی قاره گیوربیری‌د

ادامه مطلب  

شعرترکی پندیات  

شعر ترکی پندیاتیاز قلم کیمسیه عالمده توان قالمیاجاقعمرونون صُبحه کیمون شمعی اونون یانمیاجاقتک حسیندی اونون عاشقلری محشرده بیلونآیری بیر کیمسیه مولا جانی یالوارمیاجاقایکی دنیا بوئی انساندان عزیزیم بونی بیلبیر عمل یاخچیلیق انسانلارا دائم قالاجاقکیم حسین ابن علینون اتگیندن دوتسالنگ اونون نوکری بیر ذرّه داخی قالمیاجاقعشقنه قربان اولا دهریده دیوانه‌لریبیری سینه ووراجاقدی بیرسی باش یاراجاقبیری قربان کسه‌جکدی بیرسی قاره گیوربیری‌د

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید ایوان بند با نام شبیه تو  

دانلود آهنگ ایوان بند به نام شبیه تو با بالاترین کیفیت
Download New Music By Evan Band Called Shabihe To
ترانه: حدیث دهقان ؛ آهنگسازی: ایوان بند ؛ تنظیم, میکس و مستر: پیام شفاهی
 
 
دانلود آهنگ جدید ایوان بند با لینک مستقیم
دانلود آهنگ جدید ایوان بند در دو کیفیت متفاوت از نسل موزیک
 
 
متن آهنگ ایوان بند با نام شبیه تو
 
هر نیمه شب یه گوشه تنهام با فکر تومیرم تو رویا تنهام چقدر چون که تو نیستی تنهام چقدرتو رابطم

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید ایوان بند با نام شبیه تو  

دانلود آهنگ ایوان بند به نام شبیه تو با بالاترین کیفیت
Download New Music By Evan Band Called Shabihe To
ترانه: حدیث دهقان ؛ آهنگسازی: ایوان بند ؛ تنظیم, میکس و مستر: پیام شفاهی
 
 
دانلود آهنگ جدید ایوان بند با لینک مستقیم
دانلود آهنگ جدید ایوان بند در دو کیفیت متفاوت از نسل موزیک
 
 
متن آهنگ ایوان بند با نام شبیه تو
 
هر نیمه شب یه گوشه تنهام با فکر تومیرم تو رویا تنهام چقدر چون که تو نیستی تنهام چقدرتو رابطم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1