ذکر «لا إله الاّ الله»  

اخیراً باب شده که برخی از این مبلغات منافق و دروغ‌گو، در محافل «ذکر» می‌دهند و برخی از آنان نیز مردم را از زیارت عاشورا و اذکار دیگر، به بهانه‌ها و اراجیف «من درآوردی» پرهیز می‌دهند! که پرهیز دادن از ذکر «لا إله الا الله»، به بهانه‌ی این که ذکر بزرگی است و شما را درگیر امتحانات سخت و مشکلات عدیده می‌نماید نیز یکی از همین ترفندهای شیطانی آنان است. چرا که فرمان پرهیز از این ذکر، فرمان شیطان است و نه اسلام.پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سل

ادامه مطلب  

ذکر «لا إله الاّ الله»  

اخیراً باب شده که برخی از این مبلغات منافق و دروغ‌گو، در محافل «ذکر» می‌دهند و برخی از آنان نیز مردم را از زیارت عاشورا و اذکار دیگر، به بهانه‌ها و اراجیف «من درآوردی» پرهیز می‌دهند! که پرهیز دادن از ذکر «لا إله الا الله»، به بهانه‌ی این که ذکر بزرگی است و شما را درگیر امتحانات سخت و مشکلات عدیده می‌نماید نیز یکی از همین ترفندهای شیطانی آنان است. چرا که فرمان پرهیز از این ذکر، فرمان شیطان است و نه اسلام.پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سل

ادامه مطلب  

ذکر «لا إله الاّ الله»  

اخیراً باب شده که برخی از این مبلغات منافق و دروغ‌گو، در محافل «ذکر» می‌دهند و برخی از آنان نیز مردم را از زیارت عاشورا و اذکار دیگر، به بهانه‌ها و اراجیف «من درآوردی» پرهیز می‌دهند! که پرهیز دادن از ذکر «لا إله الا الله»، به بهانه‌ی این که ذکر بزرگی است و شما را درگیر امتحانات سخت و مشکلات عدیده می‌نماید نیز یکی از همین ترفندهای شیطانی آنان است. چرا که فرمان پرهیز از این ذکر، فرمان شیطان است و نه اسلام.پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سل

ادامه مطلب  

ذکر «لا إله الاّ الله»  

اخیراً باب شده که برخی از این مبلغات منافق و دروغ‌گو، در محافل «ذکر» می‌دهند و برخی از آنان نیز مردم را از زیارت عاشورا و اذکار دیگر، به بهانه‌ها و اراجیف «من درآوردی» پرهیز می‌دهند! که پرهیز دادن از ذکر «لا إله الا الله»، به بهانه‌ی این که ذکر بزرگی است و شما را درگیر امتحانات سخت و مشکلات عدیده می‌نماید نیز یکی از همین ترفندهای شیطانی آنان است. چرا که فرمان پرهیز از این ذکر، فرمان شیطان است و نه اسلام.پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سل

ادامه مطلب  

ذکر «لا إله الاّ الله»  

اخیراً باب شده که برخی از این مبلغات منافق و دروغ‌گو، در محافل «ذکر» می‌دهند و برخی از آنان نیز مردم را از زیارت عاشورا و اذکار دیگر، به بهانه‌ها و اراجیف «من درآوردی» پرهیز می‌دهند! که پرهیز دادن از ذکر «لا إله الا الله»، به بهانه‌ی این که ذکر بزرگی است و شما را درگیر امتحانات سخت و مشکلات عدیده می‌نماید نیز یکی از همین ترفندهای شیطانی آنان است. چرا که فرمان پرهیز از این ذکر، فرمان شیطان است و نه اسلام.پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سل

ادامه مطلب  

ذکر «لا إله الاّ الله»  

اخیراً باب شده که برخی از این مبلغات منافق و دروغ‌گو، در محافل «ذکر» می‌دهند و برخی از آنان نیز مردم را از زیارت عاشورا و اذکار دیگر، به بهانه‌ها و اراجیف «من درآوردی» پرهیز می‌دهند! که پرهیز دادن از ذکر «لا إله الا الله»، به بهانه‌ی این که ذکر بزرگی است و شما را درگیر امتحانات سخت و مشکلات عدیده می‌نماید نیز یکی از همین ترفندهای شیطانی آنان است. چرا که فرمان پرهیز از این ذکر، فرمان شیطان است و نه اسلام.پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سل

ادامه مطلب  

ذکر «لا إله الاّ الله»  

اخیراً باب شده که برخی از این مبلغات منافق و دروغ‌گو، در محافل «ذکر» می‌دهند و برخی از آنان نیز مردم را از زیارت عاشورا و اذکار دیگر، به بهانه‌ها و اراجیف «من درآوردی» پرهیز می‌دهند! که پرهیز دادن از ذکر «لا إله الا الله»، به بهانه‌ی این که ذکر بزرگی است و شما را درگیر امتحانات سخت و مشکلات عدیده می‌نماید نیز یکی از همین ترفندهای شیطانی آنان است. چرا که فرمان پرهیز از این ذکر، فرمان شیطان است و نه اسلام.پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سل

ادامه مطلب  

شناخت شناسنامه ای امام زمان (عج) (2)  

جوابی هوشمندانه و معنا دار
دلیل دوم ضرورت شناخت امام زمان (عج) : « نشانه ایمان است »
ابان بن تغلب می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم:
اگر کسی تمام امامان را بشناسد ولی امام زمانش را نشناسد، آیا مؤمن است؟
حضرت فرمودند: خیر.
دوباره پرسیدم: آیا مسلمان هست؟
حضرت در پاسخ فرمودند: بله.
نتیجه ای مهم :
« هر مسلمانی، مؤمن نیست »
کمال الدین و تمام النعمه
فایل عکس در ادامه مطلب 
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

شناخت شناسنامه ای امام زمان (عج) (2)  

جوابی هوشمندانه و معنا دار
دلیل دوم ضرورت شناخت امام زمان (عج) : « نشانه ایمان است »
ابان بن تغلب می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم:
اگر کسی تمام امامان را بشناسد ولی امام زمانش را نشناسد، آیا مؤمن است؟
حضرت فرمودند: خیر.
دوباره پرسیدم: آیا مسلمان هست؟
حضرت در پاسخ فرمودند: بله.
نتیجه ای مهم :
« هر مسلمانی، مؤمن نیست »
کمال الدین و تمام النعمه
فایل عکس در ادامه مطلب 
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

مسلمونی یا مؤمن؟  

 

از آقای بهجت پرسیدند:
 
آیا آدم گناهڪار هم مےتواند  امام زمانش را ببیند؟
 
جواب دادند :
 
شمر هم امام زمانش را دید!
 
اما نشناخٺ...
 
اللهم عرفنی حجتڪ ...
 
ابان بن تغلب می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی تمام امامان را بشناسد ولی امام زمانش را نشناسد، آیا مؤمن است؟
حضرت فرمودند: خیر. دوباره پرسیدم: آیا مسلمان هست؟ حضرت فرمودند: بله

ادامه مطلب  

مسلمونی یا مؤمن؟  

 

از آقای بهجت پرسیدند:
 
آیا آدم گناهڪار هم مےتواند  امام زمانش را ببیند؟
 
جواب دادند :
 
شمر هم امام زمانش را دید!
 
اما نشناخٺ...
 
اللهم عرفنی حجتڪ ...
 
ابان بن تغلب می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی تمام امامان را بشناسد ولی امام زمانش را نشناسد، آیا مؤمن است؟
حضرت فرمودند: خیر. دوباره پرسیدم: آیا مسلمان هست؟ حضرت فرمودند: بله

ادامه مطلب  

مسلمونی یا مؤمن؟  

 

از آقای بهجت پرسیدند:
 
آیا آدم گناهڪار هم مےتواند  امام زمانش را ببیند؟
 
جواب دادند :
 
شمر هم امام زمانش را دید!
 
اما نشناخٺ...
 
اللهم عرفنی حجتڪ ...
 
ابان بن تغلب می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی تمام امامان را بشناسد ولی امام زمانش را نشناسد، آیا مؤمن است؟
حضرت فرمودند: خیر. دوباره پرسیدم: آیا مسلمان هست؟ حضرت فرمودند: بله

ادامه مطلب  

مسلمونی یا مؤمن؟  

 

از آقای بهجت پرسیدند:
 
آیا آدم گناهڪار هم مےتواند  امام زمانش را ببیند؟
 
جواب دادند :
 
شمر هم امام زمانش را دید!
 
اما نشناخٺ...
 
اللهم عرفنی حجتڪ ...
 
ابان بن تغلب می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی تمام امامان را بشناسد ولی امام زمانش را نشناسد، آیا مؤمن است؟
حضرت فرمودند: خیر. دوباره پرسیدم: آیا مسلمان هست؟ حضرت فرمودند: بله

ادامه مطلب  

مسلمونی یا مؤمن؟  

 

از آقای بهجت پرسیدند:
 
آیا آدم گناهڪار هم مےتواند  امام زمانش را ببیند؟
 
جواب دادند :
 
شمر هم امام زمانش را دید!
 
اما نشناخٺ...
 
اللهم عرفنی حجتڪ ...
 
ابان بن تغلب می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی تمام امامان را بشناسد ولی امام زمانش را نشناسد، آیا مؤمن است؟
حضرت فرمودند: خیر. دوباره پرسیدم: آیا مسلمان هست؟ حضرت فرمودند: بله

ادامه مطلب  

مسلمونی یا مؤمن؟  

 

از آقای بهجت پرسیدند:
 
آیا آدم گناهڪار هم مےتواند  امام زمانش را ببیند؟
 
جواب دادند :
 
شمر هم امام زمانش را دید!
 
اما نشناخٺ...
 
اللهم عرفنی حجتڪ ...
 
ابان بن تغلب می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی تمام امامان را بشناسد ولی امام زمانش را نشناسد، آیا مؤمن است؟
حضرت فرمودند: خیر. دوباره پرسیدم: آیا مسلمان هست؟ حضرت فرمودند: بله

ادامه مطلب  

مسلمونی یا مؤمن؟  

 

از آقای بهجت پرسیدند:
 
آیا آدم گناهڪار هم مےتواند  امام زمانش را ببیند؟
 
جواب دادند :
 
شمر هم امام زمانش را دید!
 
اما نشناخٺ...
 
اللهم عرفنی حجتڪ ...
 
ابان بن تغلب می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی تمام امامان را بشناسد ولی امام زمانش را نشناسد، آیا مؤمن است؟
حضرت فرمودند: خیر. دوباره پرسیدم: آیا مسلمان هست؟ حضرت فرمودند: بله

ادامه مطلب  

مسلمونی یا مؤمن؟  

 

از آقای بهجت پرسیدند:
 
آیا آدم گناهڪار هم مےتواند  امام زمانش را ببیند؟
 
جواب دادند :
 
شمر هم امام زمانش را دید!
 
اما نشناخٺ...
 
اللهم عرفنی حجتڪ ...
 
ابان بن تغلب می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی تمام امامان را بشناسد ولی امام زمانش را نشناسد، آیا مؤمن است؟
حضرت فرمودند: خیر. دوباره پرسیدم: آیا مسلمان هست؟ حضرت فرمودند: بله

ادامه مطلب  

مسلمونی یا مؤمن؟  

 

از آقای بهجت پرسیدند:
 
آیا آدم گناهڪار هم مےتواند  امام زمانش را ببیند؟
 
جواب دادند :
 
شمر هم امام زمانش را دید!
 
اما نشناخٺ...
 
اللهم عرفنی حجتڪ ...
 
ابان بن تغلب می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی تمام امامان را بشناسد ولی امام زمانش را نشناسد، آیا مؤمن است؟
حضرت فرمودند: خیر. دوباره پرسیدم: آیا مسلمان هست؟ حضرت فرمودند: بله

ادامه مطلب  

نحن الغالبون ...  

23
مرداد ماه ، روز مقاومت اسلامی گرامی باد .


بر
اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز23 مرداد ماه سالگرد پیروزی و مقاومت 33
روزه حزب الله لبنان در برابر رژیم صهیونیستی به عنوان روز مقاومت اسلامی نام
گذاری شده است.این
جنگ که در بین لبنانی ها به «نبرد تموز» شهرت یافته و براساس یک «نقشه جامع» که
توسط آمریکا، انگلیس، فرانسه، رژیم صهیونیستی، مصر، اردن، عربستان و احزاب شاخص
طیف 14 مارس لبنان طراحی شده بود، به اجرا درآمد.

در
همان هفته اول، ارتش

ادامه مطلب  

14 ابان 1391 عیدسعید فطر  

طبق رسم هرساله مراسم جشن ویژه عید سعید قربان توسط کانون فرهنگی هنری شهداء گیسور و با حضور اهالی در محل مسجد جامع روستا برگزار گردید . در این مراسم روحانی محل با بیان شرحی از این واقعه تاریخی عنوان نمودند که عیدقربان یکی ازشعائراسلام میباشد واین جریان به زمان حضرت ابراهیم(ع)ان ابرمرد تاریخ برمی گردد که اگرمشیت خدابرقربانی حضرت اسماعیل(ع)قرارمی گرفت به تبع ماهم میبایست فرزندان وجگرگوشهایمان راقربانی می کردیم. در  این مراسم کلیه حاضرین در

ادامه مطلب  

استخدام تدریس خصوصی ریاضی مهر، آبان و آذر 96  

استخدام تدریس خصوصی ریاضی مهر، آبان و آذر 96 - اگر در جستجوی آگهی های جدید استخدام و جذب مدرس، معلم و استاد ریاضی در پاییز 96 هستید .... اگر می خواهید در مهر، ابان و آذر 96 در زمینه آموزش ریاضی فعالیت داشته باشید و از آموزش ریاضی درامد کسب کنید .... در هر صورت، بر روی لینکهای زیر کلیک کنید.دعوت به همکاری تدریس خصوصی ریاضی شهریور و مهر 96 استخدام تدریس خصوصی ریاضی مهر و آبان و آذر 96جذب مدرس خصوصی ریاضی کل کشوراگر می خواهید از
تدریس ریاضی در شهریور 96 در

ادامه مطلب  

9اتفاق طبیعی که نمی افتد!  

امروز کلا اصلا و ابدا درس نخوندم چرا؟سردرد معده درد دل درد رو به موت رفتن و دلایل دیگری بهانه های بدی شدند برای نخواندن و هنوزم اتفاقی نیفتاده و من خیلی عصبانی و ناراحتم ار این بابت وبیشترین عذاب جسمی و روحی رو دارم متحمل میشم به ناحق....(خدایا لطفا!)
ازمون سنجش 12 ابان و خیلی تو فکرشم که برسونمش کلی درس تلنبارشده کلاسا هست و...برنامم اجرا نشده و حالم ازش بهم میخوره ولی ....هستم اگه از فردا نشینم دوباره مثل بچه ادم بخونم.
هیچوقت انقدر عصبی نبودم و ح

ادامه مطلب  

9اتفاق طبیعی که نمی افتد!  

امروز کلا اصلا و ابدا درس نخوندم چرا؟سردرد معده درد دل درد رو به موت رفتن و دلایل دیگری بهانه های بدی شدند برای نخواندن و هنوزم اتفاقی نیفتاده و من خیلی عصبانی و ناراحتم ار این بابت وبیشترین عذاب جسمی و روحی رو دارم متحمل میشم به ناحق....(خدایا لطفا!)
ازمون سنجش 12 ابان و خیلی تو فکرشم که برسونمش کلی درس تلنبارشده کلاسا هست و...برنامم اجرا نشده و حالم ازش بهم میخوره ولی ....هستم اگه از فردا نشینم دوباره مثل بچه ادم بخونم.
هیچوقت انقدر عصبی نبودم و ح

ادامه مطلب  

9اتفاق طبیعی که نمی افتد!  

امروز کلا اصلا و ابدا درس نخوندم چرا؟سردرد معده درد دل درد رو به موت رفتن و دلایل دیگری بهانه های بدی شدند برای نخواندن و هنوزم اتفاقی نیفتاده و من خیلی عصبانی و ناراحتم ار این بابت وبیشترین عذاب جسمی و روحی رو دارم متحمل میشم به ناحق....(خدایا لطفا!)
ازمون سنجش 12 ابان و خیلی تو فکرشم که برسونمش کلی درس تلنبارشده کلاسا هست و...برنامم اجرا نشده و حالم ازش بهم میخوره ولی ....هستم اگه از فردا نشینم دوباره مثل بچه ادم بخونم.
هیچوقت انقدر عصبی نبودم و ح

ادامه مطلب  

9اتفاق طبیعی که نمی افتد!  

امروز کلا اصلا و ابدا درس نخوندم چرا؟سردرد معده درد دل درد رو به موت رفتن و دلایل دیگری بهانه های بدی شدند برای نخواندن و هنوزم اتفاقی نیفتاده و من خیلی عصبانی و ناراحتم ار این بابت وبیشترین عذاب جسمی و روحی رو دارم متحمل میشم به ناحق....(خدایا لطفا!)
ازمون سنجش 12 ابان و خیلی تو فکرشم که برسونمش کلی درس تلنبارشده کلاسا هست و...برنامم اجرا نشده و حالم ازش بهم میخوره ولی ....هستم اگه از فردا نشینم دوباره مثل بچه ادم بخونم.
هیچوقت انقدر عصبی نبودم و ح

ادامه مطلب  

9اتفاق طبیعی که نمی افتد!  

امروز کلا اصلا و ابدا درس نخوندم چرا؟سردرد معده درد دل درد رو به موت رفتن و دلایل دیگری بهانه های بدی شدند برای نخواندن و هنوزم اتفاقی نیفتاده و من خیلی عصبانی و ناراحتم ار این بابت وبیشترین عذاب جسمی و روحی رو دارم متحمل میشم به ناحق....(خدایا لطفا!)
ازمون سنجش 12 ابان و خیلی تو فکرشم که برسونمش کلی درس تلنبارشده کلاسا هست و...برنامم اجرا نشده و حالم ازش بهم میخوره ولی ....هستم اگه از فردا نشینم دوباره مثل بچه ادم بخونم.
هیچوقت انقدر عصبی نبودم و ح

ادامه مطلب  

9اتفاق طبیعی که نمی افتد!  

امروز کلا اصلا و ابدا درس نخوندم چرا؟سردرد معده درد دل درد رو به موت رفتن و دلایل دیگری بهانه های بدی شدند برای نخواندن و هنوزم اتفاقی نیفتاده و من خیلی عصبانی و ناراحتم ار این بابت وبیشترین عذاب جسمی و روحی رو دارم متحمل میشم به ناحق....(خدایا لطفا!)
ازمون سنجش 12 ابان و خیلی تو فکرشم که برسونمش کلی درس تلنبارشده کلاسا هست و...برنامم اجرا نشده و حالم ازش بهم میخوره ولی ....هستم اگه از فردا نشینم دوباره مثل بچه ادم بخونم.
هیچوقت انقدر عصبی نبودم و ح

ادامه مطلب  

9اتفاق طبیعی که نمی افتد!  

امروز کلا اصلا و ابدا درس نخوندم چرا؟سردرد معده درد دل درد رو به موت رفتن و دلایل دیگری بهانه های بدی شدند برای نخواندن و هنوزم اتفاقی نیفتاده و من خیلی عصبانی و ناراحتم ار این بابت وبیشترین عذاب جسمی و روحی رو دارم متحمل میشم به ناحق....(خدایا لطفا!)
ازمون سنجش 12 ابان و خیلی تو فکرشم که برسونمش کلی درس تلنبارشده کلاسا هست و...برنامم اجرا نشده و حالم ازش بهم میخوره ولی ....هستم اگه از فردا نشینم دوباره مثل بچه ادم بخونم.
هیچوقت انقدر عصبی نبودم و ح

ادامه مطلب  

9اتفاق طبیعی که نمی افتد!  

امروز کلا اصلا و ابدا درس نخوندم چرا؟سردرد معده درد دل درد رو به موت رفتن و دلایل دیگری بهانه های بدی شدند برای نخواندن و هنوزم اتفاقی نیفتاده و من خیلی عصبانی و ناراحتم ار این بابت وبیشترین عذاب جسمی و روحی رو دارم متحمل میشم به ناحق....(خدایا لطفا!)
ازمون سنجش 12 ابان و خیلی تو فکرشم که برسونمش کلی درس تلنبارشده کلاسا هست و...برنامم اجرا نشده و حالم ازش بهم میخوره ولی ....هستم اگه از فردا نشینم دوباره مثل بچه ادم بخونم.
هیچوقت انقدر عصبی نبودم و ح

ادامه مطلب  

9اتفاق طبیعی که نمی افتد!  

امروز کلا اصلا و ابدا درس نخوندم چرا؟سردرد معده درد دل درد رو به موت رفتن و دلایل دیگری بهانه های بدی شدند برای نخواندن و هنوزم اتفاقی نیفتاده و من خیلی عصبانی و ناراحتم ار این بابت وبیشترین عذاب جسمی و روحی رو دارم متحمل میشم به ناحق....(خدایا لطفا!)
ازمون سنجش 12 ابان و خیلی تو فکرشم که برسونمش کلی درس تلنبارشده کلاسا هست و...برنامم اجرا نشده و حالم ازش بهم میخوره ولی ....هستم اگه از فردا نشینم دوباره مثل بچه ادم بخونم.
هیچوقت انقدر عصبی نبودم و ح

ادامه مطلب  

9اتفاق طبیعی که نمی افتد!  

امروز کلا اصلا و ابدا درس نخوندم چرا؟سردرد معده درد دل درد رو به موت رفتن و دلایل دیگری بهانه های بدی شدند برای نخواندن و هنوزم اتفاقی نیفتاده و من خیلی عصبانی و ناراحتم ار این بابت وبیشترین عذاب جسمی و روحی رو دارم متحمل میشم به ناحق....(خدایا لطفا!)
ازمون سنجش 12 ابان و خیلی تو فکرشم که برسونمش کلی درس تلنبارشده کلاسا هست و...برنامم اجرا نشده و حالم ازش بهم میخوره ولی ....هستم اگه از فردا نشینم دوباره مثل بچه ادم بخونم.
هیچوقت انقدر عصبی نبودم و ح

ادامه مطلب  

9اتفاق طبیعی که نمی افتد!  

امروز کلا اصلا و ابدا درس نخوندم چرا؟سردرد معده درد دل درد رو به موت رفتن و دلایل دیگری بهانه های بدی شدند برای نخواندن و هنوزم اتفاقی نیفتاده و من خیلی عصبانی و ناراحتم ار این بابت وبیشترین عذاب جسمی و روحی رو دارم متحمل میشم به ناحق....(خدایا لطفا!)
ازمون سنجش 12 ابان و خیلی تو فکرشم که برسونمش کلی درس تلنبارشده کلاسا هست و...برنامم اجرا نشده و حالم ازش بهم میخوره ولی ....هستم اگه از فردا نشینم دوباره مثل بچه ادم بخونم.
هیچوقت انقدر عصبی نبودم و ح

ادامه مطلب  

9اتفاق طبیعی که نمی افتد!  

امروز کلا اصلا و ابدا درس نخوندم چرا؟سردرد معده درد دل درد رو به موت رفتن و دلایل دیگری بهانه های بدی شدند برای نخواندن و هنوزم اتفاقی نیفتاده و من خیلی عصبانی و ناراحتم ار این بابت وبیشترین عذاب جسمی و روحی رو دارم متحمل میشم به ناحق....(خدایا لطفا!)
ازمون سنجش 12 ابان و خیلی تو فکرشم که برسونمش کلی درس تلنبارشده کلاسا هست و...برنامم اجرا نشده و حالم ازش بهم میخوره ولی ....هستم اگه از فردا نشینم دوباره مثل بچه ادم بخونم.
هیچوقت انقدر عصبی نبودم و ح

ادامه مطلب  

سیرت اهل بیت (ع) 5 /امام محمد باقر (ع) 3  

امام محمد باقر علیہ السلام کی علمی خدمات حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں حکومت وقت کے خلاف علم جہاد بلند کرنا ممکن نہیں تھا۔ ورنہ امام پر واجب ہو جاتا ہے کہ ظالمانہ نظام کا تختہ الٹ دیں اور اس زمانہ میں جن سادات علویہ نے اپنی طرف سے ایسا اقدام کیا وہ بنی امیہ کے ہاتھوں شہید کر دیئے گئے۔البتہ علمی جہاد کے لیے کسی حد تک زمین ہموار تھی۔ اور اس کی نہایت اہم ضرورت بھی تھی۔ چونکہ دربار سے وابستہ علماء کہ جن کا زیادہ تر شاہان وقت پر بھروس

ادامه مطلب  

غدیر به روایت اهل بیت علیهم السلام (3)  

 

نویسنده: آیت الله سید علی حسینی میلانی

در این زمینه شیخ محمّد بن مسعود عیاشی رحمه الله روایتی را از جعفر بن
محمّد خزاعی از پدرش نقل می کند: محمّد خزاعی می گوید: امام جعفر صادق علیه
السلام فرمود:
هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله در روز غدیر سخنان خود را به پایان
رسانید، مقداد از کنار جمعیتی گذشت که می گفتند: وی می خواهد پس از خود،
حکومت را به علی واگذارد، به خدا سوگند نشانش خواهیم داد!
مقداد، رسول خدا صلی الله علیه و آله را ا

ادامه مطلب  

غدیر به روایت اهل بیت علیهم السلام (3)  

 

نویسنده: آیت الله سید علی حسینی میلانی

در این زمینه شیخ محمّد بن مسعود عیاشی رحمه الله روایتی را از جعفر بن
محمّد خزاعی از پدرش نقل می کند: محمّد خزاعی می گوید: امام جعفر صادق علیه
السلام فرمود:
هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله در روز غدیر سخنان خود را به پایان
رسانید، مقداد از کنار جمعیتی گذشت که می گفتند: وی می خواهد پس از خود،
حکومت را به علی واگذارد، به خدا سوگند نشانش خواهیم داد!
مقداد، رسول خدا صلی الله علیه و آله را ا

ادامه مطلب  

غدیر به روایت اهل بیت علیهم السلام (3)  

 

نویسنده: آیت الله سید علی حسینی میلانی

در این زمینه شیخ محمّد بن مسعود عیاشی رحمه الله روایتی را از جعفر بن
محمّد خزاعی از پدرش نقل می کند: محمّد خزاعی می گوید: امام جعفر صادق علیه
السلام فرمود:
هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله در روز غدیر سخنان خود را به پایان
رسانید، مقداد از کنار جمعیتی گذشت که می گفتند: وی می خواهد پس از خود،
حکومت را به علی واگذارد، به خدا سوگند نشانش خواهیم داد!
مقداد، رسول خدا صلی الله علیه و آله را ا

ادامه مطلب  

سیرت اهل بیت (ع) 6 /امام محمد باقر (ع) 4  

امام باقر علیه السلام کی علمی تحریکسنہ 94 ہجری سے 114 ہجری تک کا زمانہ فقہی مسالک کی ظہور پذیری اور تفسیر قرآن کے سلسلہ میں نقل حدیث کے عروج کا زمانہ ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس دور میں بنی امیہ کی سلطنت زوال کی طرف سرکنے لگی تھی اور کافی حد تک کمزور ہوچکی تھی۔ اس زمانے میں اموی بزرگوں کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی زوروں پر تھی۔ اہل سنت کے علماء میں سے شہاب زہری،مکحول، ہشام بن عروہ وغیرہ جیسے افراد نقل حدیث کا اہتمام کرتے تھے اور فتویٰ دیتے تھے۔ او

ادامه مطلب  

دانلود سوالات استخدامی آزمون فراگیر96  

دانلود سوالات استخدامیسوالات استخدامی آموزش و پرورشنمونه سوالات استخدام وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکینمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد،پتروشیمی ،شرکتها و سازمانهانمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشورنمونه سوالات استخدامی وزارت نیروسوالات استخدامی بانکهانمونه سوالات استخدامی شهرداری لیست سوالات استخدامی ////////////////////////////////دانلود سوالات متصدی امور بانکی بانک مسکن (کد3313)سوالات استخدامی متصدی امور بانکی بانک مسکن (کدشغل33

ادامه مطلب  

دانلود سوالات استخدامی آزمون فراگیر96  

دانلود سوالات استخدامیسوالات استخدامی آموزش و پرورشنمونه سوالات استخدام وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکینمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد،پتروشیمی ،شرکتها و سازمانهانمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشورنمونه سوالات استخدامی وزارت نیروسوالات استخدامی بانکهانمونه سوالات استخدامی شهرداری لیست سوالات استخدامی ////////////////////////////////دانلود سوالات متصدی امور بانکی بانک مسکن (کد3313)سوالات استخدامی متصدی امور بانکی بانک مسکن (کدشغل33

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1