مقاله درمورد خشونت و انواع آن  

دانلود رایگان مقاله خشونت و انواع آن

مقدمه
تعریف خشونت:
 از آنجا که خشونت بدنی ساده ترین نوع
خشونت هستند تا به امروز هم اکثر محققان در این زمینه کار می کنند. تعاریف
اولیه ای که برای خشونت ارائه شدند نیز بیشتر در رابطه با خشونت بدنی است.
گلز و استراوس دو پژوهشگری که سالها در زمینه خشونت خانگی فعالیت کرده اند,
خشونت را به عنوان رفتاری با قصد و نیت آشکار و یا رفتاری با قصد و نیت
پوشیده اما قابل درک جهت وارد کردن آسیب بدنی به فرد دیگر تعریف کرده

ادامه مطلب  

مقاله درمورد خشونت و انواع آن  

دانلود رایگان مقاله خشونت و انواع آن

مقدمه
تعریف خشونت:
 از آنجا که خشونت بدنی ساده ترین نوع
خشونت هستند تا به امروز هم اکثر محققان در این زمینه کار می کنند. تعاریف
اولیه ای که برای خشونت ارائه شدند نیز بیشتر در رابطه با خشونت بدنی است.
گلز و استراوس دو پژوهشگری که سالها در زمینه خشونت خانگی فعالیت کرده اند,
خشونت را به عنوان رفتاری با قصد و نیت آشکار و یا رفتاری با قصد و نیت
پوشیده اما قابل درک جهت وارد کردن آسیب بدنی به فرد دیگر تعریف کرده

ادامه مطلب  

مقاله درمورد خشونت و انواع آن  

دانلود رایگان مقاله خشونت و انواع آن

مقدمه
تعریف خشونت:
 از آنجا که خشونت بدنی ساده ترین نوع
خشونت هستند تا به امروز هم اکثر محققان در این زمینه کار می کنند. تعاریف
اولیه ای که برای خشونت ارائه شدند نیز بیشتر در رابطه با خشونت بدنی است.
گلز و استراوس دو پژوهشگری که سالها در زمینه خشونت خانگی فعالیت کرده اند,
خشونت را به عنوان رفتاری با قصد و نیت آشکار و یا رفتاری با قصد و نیت
پوشیده اما قابل درک جهت وارد کردن آسیب بدنی به فرد دیگر تعریف کرده

ادامه مطلب  

#کارت دعوتی برای شما  

۲۵ نوامبر روز منع خشونت علیه زنان است.طبق آمارها از هر سه زن یکی از آنها مورد خشونت قرار می گیرد. می خواهم به یک چالش دعوتتان کنم:


می آیید در روز چهار آذر هرکدام از ما یک پست درباره ی این موضوع بنویسیم؟

به نظر می رسد آنچه سبب می شود میزان خشونت‌ها انقدر زیاد باشد سکوت زنان دربرابر آنهاست. شما چه چیزی را مصداق خشونت می‌دانید؟
فکر می کنید چه مواردی جزو خشونت است اما زن ها به آن عادت کرده اند و گمان می کنند امری عادی است؟
به نظر شما سکوت زنان

ادامه مطلب  

#کارت دعوتی برای شما  

۲۵ نوامبر روز منع خشونت علیه زنان است.طبق آمارها از هر سه زن یکی از آنها مورد خشونت قرار می گیرد. می خواهم به یک چالش دعوتتان کنم:


می آیید در روز چهار آذر هرکدام از ما یک پست درباره ی این موضوع بنویسیم؟

به نظر می رسد آنچه سبب می شود میزان خشونت‌ها انقدر زیاد باشد سکوت زنان دربرابر آنهاست. شما چه چیزی را مصداق خشونت می‌دانید؟
فکر می کنید چه مواردی جزو خشونت است اما زن ها به آن عادت کرده اند و گمان می کنند امری عادی است؟
به نظر شما سکوت زنان

ادامه مطلب  

#کارت دعوتی برای شما  

۲۵ نوامبر روز منع خشونت علیه زنان است.طبق آمارها از هر سه زن یکی از آنها مورد خشونت قرار می گیرد. می خواهم به یک چالش دعوتتان کنم:


می آیید در روز چهار آذر هرکدام از ما یک پست درباره ی این موضوع بنویسیم؟

به نظر می رسد آنچه سبب می شود میزان خشونت‌ها انقدر زیاد باشد سکوت زنان دربرابر آنهاست. شما چه چیزی را مصداق خشونت می‌دانید؟
فکر می کنید چه مواردی جزو خشونت است اما زن ها به آن عادت کرده اند و گمان می کنند امری عادی است؟
به نظر شما سکوت زنان

ادامه مطلب  

آییکدو وفلسفه آهیمسا  

آی کی دو و فلسفه ی آهیمسا
 "عشق تنها سلاحی است که حمل می‌کنيم" آهیمسا، یا بی آزاری یا ... عدمِ خشونت نامی با ریشه سانسکریت است. در سانسکریت هیمسا به معنی خشونت و آزار می‌باشد و با اضافه شدنِ «آ» در ابتدای آن، مفهوم آن می‌شود: نفی خشونت. آهیمسا همچنین یکی از اصول مهم ذکر شده در پاتانجالی یوگا می‌باشد و در آنجا بیشتر از آنکه یک نام باشد بیشتر اشاره به یک روشِ زندگی است. درواقع زندگی بر مدار صلح و درونی خالی از هرگونه نفرت و آزار نرساندن نه تنها ب

ادامه مطلب  

آییکدو وفلسفه آهیمسا  

آی کی دو و فلسفه ی آهیمسا
 "عشق تنها سلاحی است که حمل می‌کنيم" آهیمسا، یا بی آزاری یا ... عدمِ خشونت نامی با ریشه سانسکریت است. در سانسکریت هیمسا به معنی خشونت و آزار می‌باشد و با اضافه شدنِ «آ» در ابتدای آن، مفهوم آن می‌شود: نفی خشونت. آهیمسا همچنین یکی از اصول مهم ذکر شده در پاتانجالی یوگا می‌باشد و در آنجا بیشتر از آنکه یک نام باشد بیشتر اشاره به یک روشِ زندگی است. درواقع زندگی بر مدار صلح و درونی خالی از هرگونه نفرت و آزار نرساندن نه تنها ب

ادامه مطلب  

آیکیدو وفلسفه آهیمسا  

آی کی دو و فلسفه ی آهیمسا
 "عشق تنها سلاحی است که حمل می‌کنيم" آهیمسا، یا بی آزاری یا ... عدمِ خشونت نامی با ریشه سانسکریت است. در سانسکریت هیمسا به معنی خشونت و آزار می‌باشد و با اضافه شدنِ «آ» در ابتدای آن، مفهوم آن می‌شود: نفی خشونت. آهیمسا همچنین یکی از اصول مهم ذکر شده در پاتانجالی یوگا می‌باشد و در آنجا بیشتر از آنکه یک نام باشد بیشتر اشاره به یک روشِ زندگی است. درواقع زندگی بر مدار صلح و درونی خالی از هرگونه نفرت و آزار نرساندن نه تنها ب

ادامه مطلب  

آییکدو وفلسفه آهیمسا  

آی کی دو و فلسفه ی آهیمسا
 "عشق تنها سلاحی است که حمل می‌کنيم" آهیمسا، یا بی آزاری یا ... عدمِ خشونت نامی با ریشه سانسکریت است. در سانسکریت هیمسا به معنی خشونت و آزار می‌باشد و با اضافه شدنِ «آ» در ابتدای آن، مفهوم آن می‌شود: نفی خشونت. آهیمسا همچنین یکی از اصول مهم ذکر شده در پاتانجالی یوگا می‌باشد و در آنجا بیشتر از آنکه یک نام باشد بیشتر اشاره به یک روشِ زندگی است. درواقع زندگی بر مدار صلح و درونی خالی از هرگونه نفرت و آزار نرساندن نه تنها ب

ادامه مطلب  

آییکدو وفلسفه آهیمسا  

آی کی دو و فلسفه ی آهیمسا
 "عشق تنها سلاحی است که حمل می‌کنيم" آهیمسا، یا بی آزاری یا ... عدمِ خشونت نامی با ریشه سانسکریت است. در سانسکریت هیمسا به معنی خشونت و آزار می‌باشد و با اضافه شدنِ «آ» در ابتدای آن، مفهوم آن می‌شود: نفی خشونت. آهیمسا همچنین یکی از اصول مهم ذکر شده در پاتانجالی یوگا می‌باشد و در آنجا بیشتر از آنکه یک نام باشد بیشتر اشاره به یک روشِ زندگی است. درواقع زندگی بر مدار صلح و درونی خالی از هرگونه نفرت و آزار نرساندن نه تنها ب

ادامه مطلب  

آیکیدو وفلسفه آهیمسا  

آی کی دو و فلسفه ی آهیمسا
 "عشق تنها سلاحی است که حمل می‌کنيم" آهیمسا، یا بی آزاری یا ... عدمِ خشونت نامی با ریشه سانسکریت است. در سانسکریت هیمسا به معنی خشونت و آزار می‌باشد و با اضافه شدنِ «آ» در ابتدای آن، مفهوم آن می‌شود: نفی خشونت. آهیمسا همچنین یکی از اصول مهم ذکر شده در پاتانجالی یوگا می‌باشد و در آنجا بیشتر از آنکه یک نام باشد بیشتر اشاره به یک روشِ زندگی است. درواقع زندگی بر مدار صلح و درونی خالی از هرگونه نفرت و آزار نرساندن نه تنها ب

ادامه مطلب  

آییکدو وفلسفه آهیمسا  

آی کی دو و فلسفه ی آهیمسا
 "عشق تنها سلاحی است که حمل می‌کنيم" آهیمسا، یا بی آزاری یا ... عدمِ خشونت نامی با ریشه سانسکریت است. در سانسکریت هیمسا به معنی خشونت و آزار می‌باشد و با اضافه شدنِ «آ» در ابتدای آن، مفهوم آن می‌شود: نفی خشونت. آهیمسا همچنین یکی از اصول مهم ذکر شده در پاتانجالی یوگا می‌باشد و در آنجا بیشتر از آنکه یک نام باشد بیشتر اشاره به یک روشِ زندگی است. درواقع زندگی بر مدار صلح و درونی خالی از هرگونه نفرت و آزار نرساندن نه تنها ب

ادامه مطلب  

آیکیدو وفلسفه آهیمسا  

آی کی دو و فلسفه ی آهیمسا
 "عشق تنها سلاحی است که حمل می‌کنيم" آهیمسا، یا بی آزاری یا ... عدمِ خشونت نامی با ریشه سانسکریت است. در سانسکریت هیمسا به معنی خشونت و آزار می‌باشد و با اضافه شدنِ «آ» در ابتدای آن، مفهوم آن می‌شود: نفی خشونت. آهیمسا همچنین یکی از اصول مهم ذکر شده در پاتانجالی یوگا می‌باشد و در آنجا بیشتر از آنکه یک نام باشد بیشتر اشاره به یک روشِ زندگی است. درواقع زندگی بر مدار صلح و درونی خالی از هرگونه نفرت و آزار نرساندن نه تنها ب

ادامه مطلب  

آییکدو وفلسفه آهیمسا  

آی کی دو و فلسفه ی آهیمسا
 "عشق تنها سلاحی است که حمل می‌کنيم" آهیمسا، یا بی آزاری یا ... عدمِ خشونت نامی با ریشه سانسکریت است. در سانسکریت هیمسا به معنی خشونت و آزار می‌باشد و با اضافه شدنِ «آ» در ابتدای آن، مفهوم آن می‌شود: نفی خشونت. آهیمسا همچنین یکی از اصول مهم ذکر شده در پاتانجالی یوگا می‌باشد و در آنجا بیشتر از آنکه یک نام باشد بیشتر اشاره به یک روشِ زندگی است. درواقع زندگی بر مدار صلح و درونی خالی از هرگونه نفرت و آزار نرساندن نه تنها ب

ادامه مطلب  

آییکدو وفلسفه آهیمسا  

آی کی دو و فلسفه ی آهیمسا
 "عشق تنها سلاحی است که حمل می‌کنيم" آهیمسا، یا بی آزاری یا ... عدمِ خشونت نامی با ریشه سانسکریت است. در سانسکریت هیمسا به معنی خشونت و آزار می‌باشد و با اضافه شدنِ «آ» در ابتدای آن، مفهوم آن می‌شود: نفی خشونت. آهیمسا همچنین یکی از اصول مهم ذکر شده در پاتانجالی یوگا می‌باشد و در آنجا بیشتر از آنکه یک نام باشد بیشتر اشاره به یک روشِ زندگی است. درواقع زندگی بر مدار صلح و درونی خالی از هرگونه نفرت و آزار نرساندن نه تنها ب

ادامه مطلب  

آیکیدو وفلسفه آهیمسا  

آی کی دو و فلسفه ی آهیمسا
 "عشق تنها سلاحی است که حمل می‌کنيم" آهیمسا، یا بی آزاری یا ... عدمِ خشونت نامی با ریشه سانسکریت است. در سانسکریت هیمسا به معنی خشونت و آزار می‌باشد و با اضافه شدنِ «آ» در ابتدای آن، مفهوم آن می‌شود: نفی خشونت. آهیمسا همچنین یکی از اصول مهم ذکر شده در پاتانجالی یوگا می‌باشد و در آنجا بیشتر از آنکه یک نام باشد بیشتر اشاره به یک روشِ زندگی است. درواقع زندگی بر مدار صلح و درونی خالی از هرگونه نفرت و آزار نرساندن نه تنها ب

ادامه مطلب  

آیکیدو وفلسفه آهیمسا  

آی کی دو و فلسفه ی آهیمسا
 "عشق تنها سلاحی است که حمل می‌کنيم" آهیمسا، یا بی آزاری یا ... عدمِ خشونت نامی با ریشه سانسکریت است. در سانسکریت هیمسا به معنی خشونت و آزار می‌باشد و با اضافه شدنِ «آ» در ابتدای آن، مفهوم آن می‌شود: نفی خشونت. آهیمسا همچنین یکی از اصول مهم ذکر شده در پاتانجالی یوگا می‌باشد و در آنجا بیشتر از آنکه یک نام باشد بیشتر اشاره به یک روشِ زندگی است. درواقع زندگی بر مدار صلح و درونی خالی از هرگونه نفرت و آزار نرساندن نه تنها ب

ادامه مطلب  

آیکیدو وفلسفه آهیمسا  

آی کی دو و فلسفه ی آهیمسا
 "عشق تنها سلاحی است که حمل می‌کنيم" آهیمسا، یا بی آزاری یا ... عدمِ خشونت نامی با ریشه سانسکریت است. در سانسکریت هیمسا به معنی خشونت و آزار می‌باشد و با اضافه شدنِ «آ» در ابتدای آن، مفهوم آن می‌شود: نفی خشونت. آهیمسا همچنین یکی از اصول مهم ذکر شده در پاتانجالی یوگا می‌باشد و در آنجا بیشتر از آنکه یک نام باشد بیشتر اشاره به یک روشِ زندگی است. درواقع زندگی بر مدار صلح و درونی خالی از هرگونه نفرت و آزار نرساندن نه تنها ب

ادامه مطلب  

آیکیدو وفلسفه آهیمسا  

آی کی دو و فلسفه ی آهیمسا
 "عشق تنها سلاحی است که حمل می‌کنيم" آهیمسا، یا بی آزاری یا ... عدمِ خشونت نامی با ریشه سانسکریت است. در سانسکریت هیمسا به معنی خشونت و آزار می‌باشد و با اضافه شدنِ «آ» در ابتدای آن، مفهوم آن می‌شود: نفی خشونت. آهیمسا همچنین یکی از اصول مهم ذکر شده در پاتانجالی یوگا می‌باشد و در آنجا بیشتر از آنکه یک نام باشد بیشتر اشاره به یک روشِ زندگی است. درواقع زندگی بر مدار صلح و درونی خالی از هرگونه نفرت و آزار نرساندن نه تنها ب

ادامه مطلب  

آییکدو وفلسفه آهیمسا  

آی کی دو و فلسفه ی آهیمسا
 "عشق تنها سلاحی است که حمل می‌کنيم" آهیمسا، یا بی آزاری یا ... عدمِ خشونت نامی با ریشه سانسکریت است. در سانسکریت هیمسا به معنی خشونت و آزار می‌باشد و با اضافه شدنِ «آ» در ابتدای آن، مفهوم آن می‌شود: نفی خشونت. آهیمسا همچنین یکی از اصول مهم ذکر شده در پاتانجالی یوگا می‌باشد و در آنجا بیشتر از آنکه یک نام باشد بیشتر اشاره به یک روشِ زندگی است. درواقع زندگی بر مدار صلح و درونی خالی از هرگونه نفرت و آزار نرساندن نه تنها ب

ادامه مطلب  

آییکدو وفلسفه آهیمسا  

آی کی دو و فلسفه ی آهیمسا
 "عشق تنها سلاحی است که حمل می‌کنيم" آهیمسا، یا بی آزاری یا ... عدمِ خشونت نامی با ریشه سانسکریت است. در سانسکریت هیمسا به معنی خشونت و آزار می‌باشد و با اضافه شدنِ «آ» در ابتدای آن، مفهوم آن می‌شود: نفی خشونت. آهیمسا همچنین یکی از اصول مهم ذکر شده در پاتانجالی یوگا می‌باشد و در آنجا بیشتر از آنکه یک نام باشد بیشتر اشاره به یک روشِ زندگی است. درواقع زندگی بر مدار صلح و درونی خالی از هرگونه نفرت و آزار نرساندن نه تنها ب

ادامه مطلب  

آییکدو وفلسفه آهیمسا  

آی کی دو و فلسفه ی آهیمسا
 "عشق تنها سلاحی است که حمل می‌کنيم" آهیمسا، یا بی آزاری یا ... عدمِ خشونت نامی با ریشه سانسکریت است. در سانسکریت هیمسا به معنی خشونت و آزار می‌باشد و با اضافه شدنِ «آ» در ابتدای آن، مفهوم آن می‌شود: نفی خشونت. آهیمسا همچنین یکی از اصول مهم ذکر شده در پاتانجالی یوگا می‌باشد و در آنجا بیشتر از آنکه یک نام باشد بیشتر اشاره به یک روشِ زندگی است. درواقع زندگی بر مدار صلح و درونی خالی از هرگونه نفرت و آزار نرساندن نه تنها ب

ادامه مطلب  

فرهنگ خشونت و راه های نفی آن  

فرهنگ خشونت و راه های نفی آن

فرهنگ خشونت و راه های نفی آن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 9 فرهنگ خشونت و راه های نفی آن چکیده: مبارزه با اشکال مختلف خشونت طلبی, توسل به زور و آسیب رسانی به دیگران از جمله دغدغه های اساسی جوامع در عصر کنونی است. شناخت و تحلیل علمی و مستدل فرهنگ خشونت و کشف راه های تخفیف آن شاید در حاکم ساختن فرهنگ آرامش و صلح در آینده مفید و راهگشا باشد. در این مقاله مو

ادامه مطلب  

کامل ترین متن فایل بررسی رابطه ی فقر و خشونت-دانلود مستقیم  

کامل ترین متن فایل بررسی رابطه ی فقر و خشونت:
کامل ترین متن فایل:
 
شرح مختصر:
این فایل حاوی مطالعه بررسی رابطه ی فقر و خشونت می باشد که به
صورت فرمت ورد -قابل ویرایش  در۳۱ صفحه در اختیار شما عزیزان قرار
گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
 
یکی از عواطف مهم انفعالی است که کار با اهمیتی برای انسان انجام می دهد، یعنی
به او در حفظ و نگهداری خویش کمک می کند. قرآن کریم متذکر می شود «با کفاری که
در برا

ادامه مطلب  

⚫️ در اندوه میانمار  

انسان، سلاخی می شود.می خواهی مسلمان باش یا مسیحی، بودایی یا یهودی، شینتو باش و یا هر مسلک و دین و آیینی. وقتی قرار است خشونت بورزی، می ورزی. گاهی به اسم خدا، گاهی به اسم خاک، گاهی به اسم نژاد، گاهی به اسم بودا و یا هر اسم و نام دیگر. خشونت، خشونت است، چه برای خدا، چه برای نژاد و یا هر چیز دیگر. راستی، اگر دین و آیین، نتواند ما را از دره ی خوفناک و سیاه خشونت برهاند، اگر نتواند ما را از وحشیگری و بدویت نجات دهد، اگر نتواند قساوت و خونریزی را کاهش ده

ادامه مطلب  

⚫️ در اندوه میانمار  

انسان، سلاخی می شود.می خواهی مسلمان باش یا مسیحی، بودایی یا یهودی، شینتو باش و یا هر مسلک و دین و آیینی. وقتی قرار است خشونت بورزی، می ورزی. گاهی به اسم خدا، گاهی به اسم خاک، گاهی به اسم نژاد، گاهی به اسم بودا و یا هر اسم و نام دیگر. خشونت، خشونت است، چه برای خدا، چه برای نژاد و یا هر چیز دیگر. راستی، اگر دین و آیین، نتواند ما را از دره ی خوفناک و سیاه خشونت برهاند، اگر نتواند ما را از وحشیگری و بدویت نجات دهد، اگر نتواند قساوت و خونریزی را کاهش ده

ادامه مطلب  

⚫️ در اندوه میانمار  

انسان، سلاخی می شود.می خواهی مسلمان باش یا مسیحی، بودایی یا یهودی، شینتو باش و یا هر مسلک و دین و آیینی. وقتی قرار است خشونت بورزی، می ورزی. گاهی به اسم خدا، گاهی به اسم خاک، گاهی به اسم نژاد، گاهی به اسم بودا و یا هر اسم و نام دیگر. خشونت، خشونت است، چه برای خدا، چه برای نژاد و یا هر چیز دیگر. راستی، اگر دین و آیین، نتواند ما را از دره ی خوفناک و سیاه خشونت برهاند، اگر نتواند ما را از وحشیگری و بدویت نجات دهد، اگر نتواند قساوت و خونریزی را کاهش ده

ادامه مطلب  

⚫️ در اندوه میانمار  

انسان، سلاخی می شود.می خواهی مسلمان باش یا مسیحی، بودایی یا یهودی، شینتو باش و یا هر مسلک و دین و آیینی. وقتی قرار است خشونت بورزی، می ورزی. گاهی به اسم خدا، گاهی به اسم خاک، گاهی به اسم نژاد، گاهی به اسم بودا و یا هر اسم و نام دیگر. خشونت، خشونت است، چه برای خدا، چه برای نژاد و یا هر چیز دیگر. راستی، اگر دین و آیین، نتواند ما را از دره ی خوفناک و سیاه خشونت برهاند، اگر نتواند ما را از وحشیگری و بدویت نجات دهد، اگر نتواند قساوت و خونریزی را کاهش ده

ادامه مطلب  

⚫️ در اندوه میانمار  

انسان، سلاخی می شود.می خواهی مسلمان باش یا مسیحی، بودایی یا یهودی، شینتو باش و یا هر مسلک و دین و آیینی. وقتی قرار است خشونت بورزی، می ورزی. گاهی به اسم خدا، گاهی به اسم خاک، گاهی به اسم نژاد، گاهی به اسم بودا و یا هر اسم و نام دیگر. خشونت، خشونت است، چه برای خدا، چه برای نژاد و یا هر چیز دیگر. راستی، اگر دین و آیین، نتواند ما را از دره ی خوفناک و سیاه خشونت برهاند، اگر نتواند ما را از وحشیگری و بدویت نجات دهد، اگر نتواند قساوت و خونریزی را کاهش ده

ادامه مطلب  

⚫️ در اندوه میانمار  

انسان، سلاخی می شود.می خواهی مسلمان باش یا مسیحی، بودایی یا یهودی، شینتو باش و یا هر مسلک و دین و آیینی. وقتی قرار است خشونت بورزی، می ورزی. گاهی به اسم خدا، گاهی به اسم خاک، گاهی به اسم نژاد، گاهی به اسم بودا و یا هر اسم و نام دیگر. خشونت، خشونت است، چه برای خدا، چه برای نژاد و یا هر چیز دیگر. راستی، اگر دین و آیین، نتواند ما را از دره ی خوفناک و سیاه خشونت برهاند، اگر نتواند ما را از وحشیگری و بدویت نجات دهد، اگر نتواند قساوت و خونریزی را کاهش ده

ادامه مطلب  

⚫️ در اندوه میانمار  

انسان، سلاخی می شود.می خواهی مسلمان باش یا مسیحی، بودایی یا یهودی، شینتو باش و یا هر مسلک و دین و آیینی. وقتی قرار است خشونت بورزی، می ورزی. گاهی به اسم خدا، گاهی به اسم خاک، گاهی به اسم نژاد، گاهی به اسم بودا و یا هر اسم و نام دیگر. خشونت، خشونت است، چه برای خدا، چه برای نژاد و یا هر چیز دیگر. راستی، اگر دین و آیین، نتواند ما را از دره ی خوفناک و سیاه خشونت برهاند، اگر نتواند ما را از وحشیگری و بدویت نجات دهد، اگر نتواند قساوت و خونریزی را کاهش ده

ادامه مطلب  

⚫️ در اندوه میانمار  

انسان، سلاخی می شود.می خواهی مسلمان باش یا مسیحی، بودایی یا یهودی، شینتو باش و یا هر مسلک و دین و آیینی. وقتی قرار است خشونت بورزی، می ورزی. گاهی به اسم خدا، گاهی به اسم خاک، گاهی به اسم نژاد، گاهی به اسم بودا و یا هر اسم و نام دیگر. خشونت، خشونت است، چه برای خدا، چه برای نژاد و یا هر چیز دیگر. راستی، اگر دین و آیین، نتواند ما را از دره ی خوفناک و سیاه خشونت برهاند، اگر نتواند ما را از وحشیگری و بدویت نجات دهد، اگر نتواند قساوت و خونریزی را کاهش ده

ادامه مطلب  

پایان سکوت «زن بی رحم» در برابر جنایات میانمار  

کوالالامپور – ایرنا – &#۰۳۹;آنگ سان
سوچی&#۰۳۹; رهبر میانمار روز سه شنبه سکوت سه هفته ای خود را پس از دور
جدید کشتار و خشونت نظامیان کشور علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در استان
راخین شکست و با محکوم کردن همه موارد نقض حقوق بشر در این استان، ادعا کرد
با هر فردی که مسئول سوء استفاده از قدرت در استان راخین است، برخورد
قانونی می شود.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پایان سکوت «زن بی رحم» در برابر جنایات میانمار  

کوالالامپور – ایرنا – &#۰۳۹;آنگ سان
سوچی&#۰۳۹; رهبر میانمار روز سه شنبه سکوت سه هفته ای خود را پس از دور
جدید کشتار و خشونت نظامیان کشور علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در استان
راخین شکست و با محکوم کردن همه موارد نقض حقوق بشر در این استان، ادعا کرد
با هر فردی که مسئول سوء استفاده از قدرت در استان راخین است، برخورد
قانونی می شود.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود مقاله تاریخ پیدایش فوتبال در آمریکا  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود مقاله تاریخ پیدایش فوتبال در آمریکا لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 8   تاریخ پیدایش فوتبال در آمریکا انگلیس ها وقتی به امریکا مهاجرت نمودند تنها کلیسا ها و مذهب را با خودشان به آنجا نبردند .بلکه دورنمایی از فوتبا

ادامه مطلب  

وسوسه چیست  

وسوسه؛باقی مانده های احساس توانایی است.باقی مانده های خودمحوری است.باقی مانده های جنگ طلبی های ما است.باقی مانده های بی اعتمادی است.باقی مانده های نا امیدی است.باقی مانده های بی کسی است.باقی مانده های رنجش ها است.باقی مانده های احساس شکست ها است.باقی مانده های احساس ترس از آینده است.باقی مانده های سو استفاده گری هاست.باقی مانده های احساس قربانی شدن هاست.باقی مانده های احساس حقارت هاست.باقی مانده های خود سرزنش گری هاست.باقی مانده های احساس ز

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1