قصه را تا میشوم بیدار،یادم میرود...  

کم کم دارد يادم میرود که بار اول که دیدمش چه تنم بود.چه تنش بود.وقتی از کنارم رد شد چه گفت.دارد يادم میرود که بال درآورده بودم.دارد يادم میرود که بازوهایش چه دمایی داشتند.انگشت هایش چقدر بلند بودند.چند تار مو از ریش های چانه اش سفید شده بود.بوی نفس هایش دارد يادم میرود.داغی گردنش هم.رگ های آبی روی ساعدش هم.دارد يادم میرود که آن روز توی کافه چه خوردیم.که کدام گردنبند را برایم خرید.کدام متن را برای من نوشت.کدام حرفش دیوانه ام کرد...دارد يادم میرود

ادامه مطلب  

چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی  

چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادیبه غمت که هرگز این غم ندهم به هیچ شادیز تو دارم این غمِ خوش به جهان ازا ین چه خوشترتو چه دادیَم که گویم که از آن به‌اَم ندادیچه خيال می‌توان بست و کدام خواب نوشینبه از این درِ تماشا که به روی من گشادیتویی آن که خیزد از وی همه خرمی و سبزینظرِ کدام سروی ؟ نفسِ کدام بادی ؟همه بوی آرزویی مگر از گل بهشتیهمه رنگی و نگاری مگر از بهار زادیز کدام ره رسیدی ز کدام در گذشتیکه ندیده دیده رویت به درونِ دل فتادیبه سرِ بلن

ادامه مطلب  

چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی  

چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادیبه غمت که هرگز این غم ندهم به هیچ شادیز تو دارم این غمِ خوش به جهان ازا ین چه خوشترتو چه دادیَم که گویم که از آن به‌اَم ندادیچه خيال می‌توان بست و کدام خواب نوشینبه از این درِ تماشا که به روی من گشادیتویی آن که خیزد از وی همه خرمی و سبزینظرِ کدام سروی ؟ نفسِ کدام بادی ؟همه بوی آرزویی مگر از گل بهشتیهمه رنگی و نگاری مگر از بهار زادیز کدام ره رسیدی ز کدام در گذشتیکه ندیده دیده رویت به درونِ دل فتادیبه سرِ بلن

ادامه مطلب  

چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی  

چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادیبه غمت که هرگز این غم ندهم به هیچ شادیز تو دارم این غمِ خوش به جهان ازا ین چه خوشترتو چه دادیَم که گویم که از آن به‌اَم ندادیچه خيال می‌توان بست و کدام خواب نوشینبه از این درِ تماشا که به روی من گشادیتویی آن که خیزد از وی همه خرمی و سبزینظرِ کدام سروی ؟ نفسِ کدام بادی ؟همه بوی آرزویی مگر از گل بهشتیهمه رنگی و نگاری مگر از بهار زادیز کدام ره رسیدی ز کدام در گذشتیکه ندیده دیده رویت به درونِ دل فتادیبه سرِ بلن

ادامه مطلب  

دست نوشته ها حال خوبی دارن  

سلام اردیبهشتتون بهشت1- خواهر برام پيامک داده بود: اردیبهشت تکه ی جامانده بهشت است در جیب آدم و حوا، که با خود به زمین آورده اندخیلی خوشم اومد2- مغزبادوم امروزم خوب نشده بود و نیومد مدرسهنگرانشم فسقلی را 3- وقتی کارت پستالهای رنگارنگ آماده شده روی میزم ، بهم چشمک میزنن انگار حالم بهترهانگار رنگ و نور توانایی این را دارن که کلا منو پر انرژی کننداشعه های خورشید از لابلای شاخه های درخت هم همین خاصیت را برام داره4- من از این دلهره ی مبهمی که از ترس

ادامه مطلب  

دست نوشته ها حال خوبی دارن  

سلام اردیبهشتتون بهشت1- خواهر برام پيامک داده بود: اردیبهشت تکه ی جامانده بهشت است در جیب آدم و حوا، که با خود به زمین آورده اندخیلی خوشم اومد2- مغزبادوم امروزم خوب نشده بود و نیومد مدرسهنگرانشم فسقلی را 3- وقتی کارت پستالهای رنگارنگ آماده شده روی میزم ، بهم چشمک میزنن انگار حالم بهترهانگار رنگ و نور توانایی این را دارن که کلا منو پر انرژی کننداشعه های خورشید از لابلای شاخه های درخت هم همین خاصیت را برام داره4- من از این دلهره ی مبهمی که از ترس

ادامه مطلب  

دست نوشته ها حال خوبی دارن  

سلام اردیبهشتتون بهشت1- خواهر برام پيامک داده بود: اردیبهشت تکه ی جامانده بهشت است در جیب آدم و حوا، که با خود به زمین آورده اندخیلی خوشم اومد2- مغزبادوم امروزم خوب نشده بود و نیومد مدرسهنگرانشم فسقلی را 3- وقتی کارت پستالهای رنگارنگ آماده شده روی میزم ، بهم چشمک میزنن انگار حالم بهترهانگار رنگ و نور توانایی این را دارن که کلا منو پر انرژی کننداشعه های خورشید از لابلای شاخه های درخت هم همین خاصیت را برام داره4- من از این دلهره ی مبهمی که از ترس

ادامه مطلب  

دست نوشته ها حال خوبی دارن  

سلام اردیبهشتتون بهشت1- خواهر برام پيامک داده بود: اردیبهشت تکه ی جامانده بهشت است در جیب آدم و حوا، که با خود به زمین آورده اندخیلی خوشم اومد2- مغزبادوم امروزم خوب نشده بود و نیومد مدرسهنگرانشم فسقلی را 3- وقتی کارت پستالهای رنگارنگ آماده شده روی میزم ، بهم چشمک میزنن انگار حالم بهترهانگار رنگ و نور توانایی این را دارن که کلا منو پر انرژی کننداشعه های خورشید از لابلای شاخه های درخت هم همین خاصیت را برام داره4- من از این دلهره ی مبهمی که از ترس

ادامه مطلب  

دست نوشته ها حال خوبی دارن  

سلام اردیبهشتتون بهشت1- خواهر برام پيامک داده بود: اردیبهشت تکه ی جامانده بهشت است در جیب آدم و حوا، که با خود به زمین آورده اندخیلی خوشم اومد2- مغزبادوم امروزم خوب نشده بود و نیومد مدرسهنگرانشم فسقلی را 3- وقتی کارت پستالهای رنگارنگ آماده شده روی میزم ، بهم چشمک میزنن انگار حالم بهترهانگار رنگ و نور توانایی این را دارن که کلا منو پر انرژی کننداشعه های خورشید از لابلای شاخه های درخت هم همین خاصیت را برام داره4- من از این دلهره ی مبهمی که از ترس

ادامه مطلب  

دست نوشته ها حال خوبی دارن  

سلام اردیبهشتتون بهشت1- خواهر برام پيامک داده بود: اردیبهشت تکه ی جامانده بهشت است در جیب آدم و حوا، که با خود به زمین آورده اندخیلی خوشم اومد2- مغزبادوم امروزم خوب نشده بود و نیومد مدرسهنگرانشم فسقلی را 3- وقتی کارت پستالهای رنگارنگ آماده شده روی میزم ، بهم چشمک میزنن انگار حالم بهترهانگار رنگ و نور توانایی این را دارن که کلا منو پر انرژی کننداشعه های خورشید از لابلای شاخه های درخت هم همین خاصیت را برام داره4- من از این دلهره ی مبهمی که از ترس

ادامه مطلب  

دست نوشته ها حال خوبی دارن  

سلام اردیبهشتتون بهشت1- خواهر برام پيامک داده بود: اردیبهشت تکه ی جامانده بهشت است در جیب آدم و حوا، که با خود به زمین آورده اندخیلی خوشم اومد2- مغزبادوم امروزم خوب نشده بود و نیومد مدرسهنگرانشم فسقلی را 3- وقتی کارت پستالهای رنگارنگ آماده شده روی میزم ، بهم چشمک میزنن انگار حالم بهترهانگار رنگ و نور توانایی این را دارن که کلا منو پر انرژی کننداشعه های خورشید از لابلای شاخه های درخت هم همین خاصیت را برام داره4- من از این دلهره ی مبهمی که از ترس

ادامه مطلب  

دست نوشته ها حال خوبی دارن  

سلام اردیبهشتتون بهشت1- خواهر برام پيامک داده بود: اردیبهشت تکه ی جامانده بهشت است در جیب آدم و حوا، که با خود به زمین آورده اندخیلی خوشم اومد2- مغزبادوم امروزم خوب نشده بود و نیومد مدرسهنگرانشم فسقلی را 3- وقتی کارت پستالهای رنگارنگ آماده شده روی میزم ، بهم چشمک میزنن انگار حالم بهترهانگار رنگ و نور توانایی این را دارن که کلا منو پر انرژی کننداشعه های خورشید از لابلای شاخه های درخت هم همین خاصیت را برام داره4- من از این دلهره ی مبهمی که از ترس

ادامه مطلب  

آدم معمولي!  

انسان های بزرگ و سرنوشت ساز شناخت شون خیلی سخته ،و کشف و دريافت شون بسيار دشوارتر.چرا که که آدم های معمولي که سرشون در شش و چهار زندگی معمولي شون هست میخواهند بانسبت موقعیت های محدود و کوچکی که ابعاد وجودی شون دارد سر از کم و کیف زندگی آن انسان بزرگ دربيارند و او رابشناسند.! و به همین میزان بلکه وسیعتر عقل و دلشون هم به درک و دريافت آن بزرگ و ابر انسان قد نمیدهد.یکی از دلایلی که در طول تاریخ آدم های معمولي نتونستند ارتباط سازنده و موثر و راهگشا

ادامه مطلب  

آدم معمولي!  

انسان های بزرگ و سرنوشت ساز شناخت شون خیلی سخته ،و کشف و دريافت شون بسيار دشوارتر.چرا که که آدم های معمولي که سرشون در شش و چهار زندگی معمولي شون هست میخواهند بانسبت موقعیت های محدود و کوچکی که ابعاد وجودی شون دارد سر از کم و کیف زندگی آن انسان بزرگ دربيارند و او رابشناسند.! و به همین میزان بلکه وسیعتر عقل و دلشون هم به درک و دريافت آن بزرگ و ابر انسان قد نمیدهد.یکی از دلایلی که در طول تاریخ آدم های معمولي نتونستند ارتباط سازنده و موثر و راهگشا

ادامه مطلب  

آدم معمولي!  

انسان های بزرگ و سرنوشت ساز شناخت شون خیلی سخته ،و کشف و دريافت شون بسيار دشوارتر.چرا که که آدم های معمولي که سرشون در شش و چهار زندگی معمولي شون هست میخواهند بانسبت موقعیت های محدود و کوچکی که ابعاد وجودی شون دارد سر از کم و کیف زندگی آن انسان بزرگ دربيارند و او رابشناسند.! و به همین میزان بلکه وسیعتر عقل و دلشون هم به درک و دريافت آن بزرگ و ابر انسان قد نمیدهد.یکی از دلایلی که در طول تاریخ آدم های معمولي نتونستند ارتباط سازنده و موثر و راهگشا

ادامه مطلب  

آدم معمولي!  

انسان های بزرگ و سرنوشت ساز شناخت شون خیلی سخته ،و کشف و دريافت شون بسيار دشوارتر.چرا که که آدم های معمولي که سرشون در شش و چهار زندگی معمولي شون هست میخواهند بانسبت موقعیت های محدود و کوچکی که ابعاد وجودی شون دارد سر از کم و کیف زندگی آن انسان بزرگ دربيارند و او رابشناسند.! و به همین میزان بلکه وسیعتر عقل و دلشون هم به درک و دريافت آن بزرگ و ابر انسان قد نمیدهد.یکی از دلایلی که در طول تاریخ آدم های معمولي نتونستند ارتباط سازنده و موثر و راهگشا

ادامه مطلب  

دست نوشته ها حال خوبی دارن  

سلام اردیبهشتتون بهشت1- خواهر برام پيامک داده بود: اردیبهشت تکه ی جامانده بهشت است در جیب آدم و حوا، که با خود به زمین آورده اندخیلی خوشم اومد2- مغزبادوم امروزم خوب نشده بود و نیومد مدرسهنگرانشم فسقلی را 3- وقتی کارت پستالهای رنگارنگ آماده شده روی میزم ، بهم چشمک میزنن انگار حالم بهترهانگار رنگ و نور توانایی این را دارن که کلا منو پر انرژی کننداشعه های خورشید از لابلای شاخه های درخت هم همین خاصیت را برام داره4- من از این دلهره ی مبهمی که از ترس

ادامه مطلب  

ترس از به هم زدن رابطه  

0
امتياز

ترس از به هم زدن رابطه

بی علاقه شدنرابطه
سلام ، من با کسی دو سالی میشه که دوست شدم ، اما اون شرایط
ازدواج رو نداره و منم علاقه ای به ازدواج ندارم فعلا چون سنم کمه .. بهم
علاقه داریم ولی نکته ی اصلی اینجاست که خانواده ها د

ادامه مطلب  

ترس از به هم زدن رابطه  

0
امتياز

ترس از به هم زدن رابطه

بی علاقه شدنرابطه
سلام ، من با کسی دو سالی میشه که دوست شدم ، اما اون شرایط
ازدواج رو نداره و منم علاقه ای به ازدواج ندارم فعلا چون سنم کمه .. بهم
علاقه داریم ولی نکته ی اصلی اینجاست که خانواده ها د

ادامه مطلب  

ترس از به هم زدن رابطه  

0 امتيازترس از به هم زدن رابطه
بی علاقه شدنرابطه
سلام ، من با کسی دو سالی میشه که دوست شدم ، اما اون شرایط ازدواج رو نداره و منم علاقه ای به ازدواج ندارم فعلا چون سنم کمه .. بهم علاقه داریم ولی نکته ی اصلی اینجاست که خانواده ها در جريان نیستن و این پنهانی بودن داره خستم میکنه و هروز با خودم میگم بهتره که تمومش کنیم .. هنوزم سر دوراهی هستم چون چند سال همین رویه ادامه پیدا میکنه و هرچی بگذره بدتر میشه به نظرم .. میترسم کامل علاقم رو از دست داد

ادامه مطلب  

ترس از به هم زدن رابطه  

0 امتيازترس از به هم زدن رابطه
بی علاقه شدنرابطه
سلام ، من با کسی دو سالی میشه که دوست شدم ، اما اون شرایط ازدواج رو نداره و منم علاقه ای به ازدواج ندارم فعلا چون سنم کمه .. بهم علاقه داریم ولی نکته ی اصلی اینجاست که خانواده ها در جريان نیستن و این پنهانی بودن داره خستم میکنه و هروز با خودم میگم بهتره که تمومش کنیم .. هنوزم سر دوراهی هستم چون چند سال همین رویه ادامه پیدا میکنه و هرچی بگذره بدتر میشه به نظرم .. میترسم کامل علاقم رو از دست داد

ادامه مطلب  

ترس از به هم زدن رابطه  

0 امتيازترس از به هم زدن رابطه
بی علاقه شدنرابطه
سلام ، من با کسی دو سالی میشه که دوست شدم ، اما اون شرایط ازدواج رو نداره و منم علاقه ای به ازدواج ندارم فعلا چون سنم کمه .. بهم علاقه داریم ولی نکته ی اصلی اینجاست که خانواده ها در جريان نیستن و این پنهانی بودن داره خستم میکنه و هروز با خودم میگم بهتره که تمومش کنیم .. هنوزم سر دوراهی هستم چون چند سال همین رویه ادامه پیدا میکنه و هرچی بگذره بدتر میشه به نظرم .. میترسم کامل علاقم رو از دست داد

ادامه مطلب  

ترس از به هم زدن رابطه  

0 امتيازترس از به هم زدن رابطه
بی علاقه شدنرابطه
سلام ، من با کسی دو سالی میشه که دوست شدم ، اما اون شرایط ازدواج رو نداره و منم علاقه ای به ازدواج ندارم فعلا چون سنم کمه .. بهم علاقه داریم ولی نکته ی اصلی اینجاست که خانواده ها در جريان نیستن و این پنهانی بودن داره خستم میکنه و هروز با خودم میگم بهتره که تمومش کنیم .. هنوزم سر دوراهی هستم چون چند سال همین رویه ادامه پیدا میکنه و هرچی بگذره بدتر میشه به نظرم .. میترسم کامل علاقم رو از دست داد

ادامه مطلب  

ترس از به هم زدن رابطه  

0 امتيازترس از به هم زدن رابطه
بی علاقه شدنرابطه
سلام ، من با کسی دو سالی میشه که دوست شدم ، اما اون شرایط ازدواج رو نداره و منم علاقه ای به ازدواج ندارم فعلا چون سنم کمه .. بهم علاقه داریم ولی نکته ی اصلی اینجاست که خانواده ها در جريان نیستن و این پنهانی بودن داره خستم میکنه و هروز با خودم میگم بهتره که تمومش کنیم .. هنوزم سر دوراهی هستم چون چند سال همین رویه ادامه پیدا میکنه و هرچی بگذره بدتر میشه به نظرم .. میترسم کامل علاقم رو از دست داد

ادامه مطلب  

ترس از به هم زدن رابطه  

0 امتيازترس از به هم زدن رابطه
بی علاقه شدنرابطه
سلام ، من با کسی دو سالی میشه که دوست شدم ، اما اون شرایط ازدواج رو نداره و منم علاقه ای به ازدواج ندارم فعلا چون سنم کمه .. بهم علاقه داریم ولی نکته ی اصلی اینجاست که خانواده ها در جريان نیستن و این پنهانی بودن داره خستم میکنه و هروز با خودم میگم بهتره که تمومش کنیم .. هنوزم سر دوراهی هستم چون چند سال همین رویه ادامه پیدا میکنه و هرچی بگذره بدتر میشه به نظرم .. میترسم کامل علاقم رو از دست داد

ادامه مطلب  

ترس از به هم زدن رابطه  

0 امتيازترس از به هم زدن رابطه
بی علاقه شدنرابطه
سلام ، من با کسی دو سالی میشه که دوست شدم ، اما اون شرایط ازدواج رو نداره و منم علاقه ای به ازدواج ندارم فعلا چون سنم کمه .. بهم علاقه داریم ولی نکته ی اصلی اینجاست که خانواده ها در جريان نیستن و این پنهانی بودن داره خستم میکنه و هروز با خودم میگم بهتره که تمومش کنیم .. هنوزم سر دوراهی هستم چون چند سال همین رویه ادامه پیدا میکنه و هرچی بگذره بدتر میشه به نظرم .. میترسم کامل علاقم رو از دست داد

ادامه مطلب  

ترس از به هم زدن رابطه  

0 امتيازترس از به هم زدن رابطه
بی علاقه شدنرابطه
سلام ، من با کسی دو سالی میشه که دوست شدم ، اما اون شرایط ازدواج رو نداره و منم علاقه ای به ازدواج ندارم فعلا چون سنم کمه .. بهم علاقه داریم ولی نکته ی اصلی اینجاست که خانواده ها در جريان نیستن و این پنهانی بودن داره خستم میکنه و هروز با خودم میگم بهتره که تمومش کنیم .. هنوزم سر دوراهی هستم چون چند سال همین رویه ادامه پیدا میکنه و هرچی بگذره بدتر میشه به نظرم .. میترسم کامل علاقم رو از دست داد

ادامه مطلب  

ترس از به هم زدن رابطه  

0 امتيازترس از به هم زدن رابطه
بی علاقه شدنرابطه
سلام ، من با کسی دو سالی میشه که دوست شدم ، اما اون شرایط ازدواج رو نداره و منم علاقه ای به ازدواج ندارم فعلا چون سنم کمه .. بهم علاقه داریم ولی نکته ی اصلی اینجاست که خانواده ها در جريان نیستن و این پنهانی بودن داره خستم میکنه و هروز با خودم میگم بهتره که تمومش کنیم .. هنوزم سر دوراهی هستم چون چند سال همین رویه ادامه پیدا میکنه و هرچی بگذره بدتر میشه به نظرم .. میترسم کامل علاقم رو از دست داد

ادامه مطلب  

ترس از به هم زدن رابطه  

0 امتيازترس از به هم زدن رابطه
بی علاقه شدنرابطه
سلام ، من با کسی دو سالی میشه که دوست شدم ، اما اون شرایط ازدواج رو نداره و منم علاقه ای به ازدواج ندارم فعلا چون سنم کمه .. بهم علاقه داریم ولی نکته ی اصلی اینجاست که خانواده ها در جريان نیستن و این پنهانی بودن داره خستم میکنه و هروز با خودم میگم بهتره که تمومش کنیم .. هنوزم سر دوراهی هستم چون چند سال همین رویه ادامه پیدا میکنه و هرچی بگذره بدتر میشه به نظرم .. میترسم کامل علاقم رو از دست داد

ادامه مطلب  

ترس از به هم زدن رابطه  

0 امتيازترس از به هم زدن رابطه
بی علاقه شدنرابطه
سلام ، من با کسی دو سالی میشه که دوست شدم ، اما اون شرایط ازدواج رو نداره و منم علاقه ای به ازدواج ندارم فعلا چون سنم کمه .. بهم علاقه داریم ولی نکته ی اصلی اینجاست که خانواده ها در جريان نیستن و این پنهانی بودن داره خستم میکنه و هروز با خودم میگم بهتره که تمومش کنیم .. هنوزم سر دوراهی هستم چون چند سال همین رویه ادامه پیدا میکنه و هرچی بگذره بدتر میشه به نظرم .. میترسم کامل علاقم رو از دست داد

ادامه مطلب  

ترس از به هم زدن رابطه  

0 امتيازترس از به هم زدن رابطه
بی علاقه شدنرابطه
سلام ، من با کسی دو سالی میشه که دوست شدم ، اما اون شرایط ازدواج رو نداره و منم علاقه ای به ازدواج ندارم فعلا چون سنم کمه .. بهم علاقه داریم ولی نکته ی اصلی اینجاست که خانواده ها در جريان نیستن و این پنهانی بودن داره خستم میکنه و هروز با خودم میگم بهتره که تمومش کنیم .. هنوزم سر دوراهی هستم چون چند سال همین رویه ادامه پیدا میکنه و هرچی بگذره بدتر میشه به نظرم .. میترسم کامل علاقم رو از دست داد

ادامه مطلب  

ترس از به هم زدن رابطه  

0 امتيازترس از به هم زدن رابطه
بی علاقه شدنرابطه
سلام ، من با کسی دو سالی میشه که دوست شدم ، اما اون شرایط ازدواج رو نداره و منم علاقه ای به ازدواج ندارم فعلا چون سنم کمه .. بهم علاقه داریم ولی نکته ی اصلی اینجاست که خانواده ها در جريان نیستن و این پنهانی بودن داره خستم میکنه و هروز با خودم میگم بهتره که تمومش کنیم .. هنوزم سر دوراهی هستم چون چند سال همین رویه ادامه پیدا میکنه و هرچی بگذره بدتر میشه به نظرم .. میترسم کامل علاقم رو از دست داد

ادامه مطلب  

ترس از به هم زدن رابطه  

0 امتيازترس از به هم زدن رابطه
بی علاقه شدنرابطه
سلام ، من با کسی دو سالی میشه که دوست شدم ، اما اون شرایط ازدواج رو نداره و منم علاقه ای به ازدواج ندارم فعلا چون سنم کمه .. بهم علاقه داریم ولی نکته ی اصلی اینجاست که خانواده ها در جريان نیستن و این پنهانی بودن داره خستم میکنه و هروز با خودم میگم بهتره که تمومش کنیم .. هنوزم سر دوراهی هستم چون چند سال همین رویه ادامه پیدا میکنه و هرچی بگذره بدتر میشه به نظرم .. میترسم کامل علاقم رو از دست داد

ادامه مطلب  

ترس از به هم زدن رابطه  

0 امتيازترس از به هم زدن رابطه
بی علاقه شدنرابطه
سلام ، من با کسی دو سالی میشه که دوست شدم ، اما اون شرایط ازدواج رو نداره و منم علاقه ای به ازدواج ندارم فعلا چون سنم کمه .. بهم علاقه داریم ولی نکته ی اصلی اینجاست که خانواده ها در جريان نیستن و این پنهانی بودن داره خستم میکنه و هروز با خودم میگم بهتره که تمومش کنیم .. هنوزم سر دوراهی هستم چون چند سال همین رویه ادامه پیدا میکنه و هرچی بگذره بدتر میشه به نظرم .. میترسم کامل علاقم رو از دست داد

ادامه مطلب  

ترس از به هم زدن رابطه  

0 امتيازترس از به هم زدن رابطه
بی علاقه شدنرابطه
سلام ، من با کسی دو سالی میشه که دوست شدم ، اما اون شرایط ازدواج رو نداره و منم علاقه ای به ازدواج ندارم فعلا چون سنم کمه .. بهم علاقه داریم ولی نکته ی اصلی اینجاست که خانواده ها در جريان نیستن و این پنهانی بودن داره خستم میکنه و هروز با خودم میگم بهتره که تمومش کنیم .. هنوزم سر دوراهی هستم چون چند سال همین رویه ادامه پیدا میکنه و هرچی بگذره بدتر میشه به نظرم .. میترسم کامل علاقم رو از دست داد

ادامه مطلب  

ترس از به هم زدن رابطه  

0 امتيازترس از به هم زدن رابطه
بی علاقه شدنرابطه
سلام ، من با کسی دو سالی میشه که دوست شدم ، اما اون شرایط ازدواج رو نداره و منم علاقه ای به ازدواج ندارم فعلا چون سنم کمه .. بهم علاقه داریم ولی نکته ی اصلی اینجاست که خانواده ها در جريان نیستن و این پنهانی بودن داره خستم میکنه و هروز با خودم میگم بهتره که تمومش کنیم .. هنوزم سر دوراهی هستم چون چند سال همین رویه ادامه پیدا میکنه و هرچی بگذره بدتر میشه به نظرم .. میترسم کامل علاقم رو از دست داد

ادامه مطلب  

ترس از به هم زدن رابطه  

0 امتيازترس از به هم زدن رابطه
بی علاقه شدنرابطه
سلام ، من با کسی دو سالی میشه که دوست شدم ، اما اون شرایط ازدواج رو نداره و منم علاقه ای به ازدواج ندارم فعلا چون سنم کمه .. بهم علاقه داریم ولی نکته ی اصلی اینجاست که خانواده ها در جريان نیستن و این پنهانی بودن داره خستم میکنه و هروز با خودم میگم بهتره که تمومش کنیم .. هنوزم سر دوراهی هستم چون چند سال همین رویه ادامه پیدا میکنه و هرچی بگذره بدتر میشه به نظرم .. میترسم کامل علاقم رو از دست داد

ادامه مطلب  

ترس از به هم زدن رابطه  

0 امتيازترس از به هم زدن رابطه
بی علاقه شدنرابطه
سلام ، من با کسی دو سالی میشه که دوست شدم ، اما اون شرایط ازدواج رو نداره و منم علاقه ای به ازدواج ندارم فعلا چون سنم کمه .. بهم علاقه داریم ولی نکته ی اصلی اینجاست که خانواده ها در جريان نیستن و این پنهانی بودن داره خستم میکنه و هروز با خودم میگم بهتره که تمومش کنیم .. هنوزم سر دوراهی هستم چون چند سال همین رویه ادامه پیدا میکنه و هرچی بگذره بدتر میشه به نظرم .. میترسم کامل علاقم رو از دست داد

ادامه مطلب  

ترس از به هم زدن رابطه  

0 امتيازترس از به هم زدن رابطه
بی علاقه شدنرابطه
سلام ، من با کسی دو سالی میشه که دوست شدم ، اما اون شرایط ازدواج رو نداره و منم علاقه ای به ازدواج ندارم فعلا چون سنم کمه .. بهم علاقه داریم ولی نکته ی اصلی اینجاست که خانواده ها در جريان نیستن و این پنهانی بودن داره خستم میکنه و هروز با خودم میگم بهتره که تمومش کنیم .. هنوزم سر دوراهی هستم چون چند سال همین رویه ادامه پیدا میکنه و هرچی بگذره بدتر میشه به نظرم .. میترسم کامل علاقم رو از دست داد

ادامه مطلب  

ترس از به هم زدن رابطه  

0 امتيازترس از به هم زدن رابطه
بی علاقه شدنرابطه
سلام ، من با کسی دو سالی میشه که دوست شدم ، اما اون شرایط ازدواج رو نداره و منم علاقه ای به ازدواج ندارم فعلا چون سنم کمه .. بهم علاقه داریم ولی نکته ی اصلی اینجاست که خانواده ها در جريان نیستن و این پنهانی بودن داره خستم میکنه و هروز با خودم میگم بهتره که تمومش کنیم .. هنوزم سر دوراهی هستم چون چند سال همین رویه ادامه پیدا میکنه و هرچی بگذره بدتر میشه به نظرم .. میترسم کامل علاقم رو از دست داد

ادامه مطلب  

ترس از به هم زدن رابطه  

0 امتيازترس از به هم زدن رابطه
بی علاقه شدنرابطه
سلام ، من با کسی دو سالی میشه که دوست شدم ، اما اون شرایط ازدواج رو نداره و منم علاقه ای به ازدواج ندارم فعلا چون سنم کمه .. بهم علاقه داریم ولی نکته ی اصلی اینجاست که خانواده ها در جريان نیستن و این پنهانی بودن داره خستم میکنه و هروز با خودم میگم بهتره که تمومش کنیم .. هنوزم سر دوراهی هستم چون چند سال همین رویه ادامه پیدا میکنه و هرچی بگذره بدتر میشه به نظرم .. میترسم کامل علاقم رو از دست داد

ادامه مطلب  

ترس از به هم زدن رابطه  

0 امتيازترس از به هم زدن رابطه
بی علاقه شدنرابطه
سلام ، من با کسی دو سالی میشه که دوست شدم ، اما اون شرایط ازدواج رو نداره و منم علاقه ای به ازدواج ندارم فعلا چون سنم کمه .. بهم علاقه داریم ولی نکته ی اصلی اینجاست که خانواده ها در جريان نیستن و این پنهانی بودن داره خستم میکنه و هروز با خودم میگم بهتره که تمومش کنیم .. هنوزم سر دوراهی هستم چون چند سال همین رویه ادامه پیدا میکنه و هرچی بگذره بدتر میشه به نظرم .. میترسم کامل علاقم رو از دست داد

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1