سیوپنجمی.... :)  

سلام :)
خیلی وقتا، خیلی جاها باید سکوت کنی :)
باید هیچی نگی و اگه گفتن چته، بازم هیچی نگی :)
شایدم واقعا الکی ناراحت میشی از بعضی چیزا.. شاید این بعضی چیزا فقط واسه تو ناراحت کننده باشه و واسه بقیه هیچ باشه.. پس همون بهتره ک سکوت کنی... ک هیچی نگی.. :)
ک فقط به کار خودت ادامه بدی؛ به ابراز احساسات قشنگ خودت ادامه بدی و ابراز احساسای دیگه رو ندید بگیری.. :)
گاهی بهتره ک بعضی چیزا رو  نبینی.. البته نمیشه ک نبینی؛ خودتوبزنی ب ندیدن... :)
بهتره نگه داری تو دلت..

ادامه مطلب  

سیوپنجمی.... :)  

سلام :)
خیلی وقتا، خیلی جاها باید سکوت کنی :)
باید هیچی نگی و اگه گفتن چته، بازم هیچی نگی :)
شایدم واقعا الکی ناراحت میشی از بعضی چیزا.. شاید این بعضی چیزا فقط واسه تو ناراحت کننده باشه و واسه بقیه هیچ باشه.. پس همون بهتره ک سکوت کنی... ک هیچی نگی.. :)
ک فقط به کار خودت ادامه بدی؛ به ابراز احساسات قشنگ خودت ادامه بدی و ابراز احساسای دیگه رو ندید بگیری.. :)
گاهی بهتره ک بعضی چیزا رو  نبینی.. البته نمیشه ک نبینی؛ خودتوبزنی ب ندیدن... :)
بهتره نگه داری تو دلت..

ادامه مطلب  

سیوپنجمی.... :)  

سلام :)
خیلی وقتا، خیلی جاها باید سکوت کنی :)
باید هیچی نگی و اگه گفتن چته، بازم هیچی نگی :)
شایدم واقعا الکی ناراحت میشی از بعضی چیزا.. شاید این بعضی چیزا فقط واسه تو ناراحت کننده باشه و واسه بقیه هیچ باشه.. پس همون بهتره ک سکوت کنی... ک هیچی نگی.. :)
ک فقط به کار خودت ادامه بدی؛ به ابراز احساسات قشنگ خودت ادامه بدی و ابراز احساسای دیگه رو ندید بگیری.. :)
گاهی بهتره ک بعضی چیزا رو  نبینی.. البته نمیشه ک نبینی؛ خودتوبزنی ب ندیدن... :)
بهتره نگه داری تو دلت..

ادامه مطلب  

سیوپنجمی.... :)  

سلام :)
خیلی وقتا، خیلی جاها باید سکوت کنی :)
باید هیچی نگی و اگه گفتن چته، بازم هیچی نگی :)
شایدم واقعا الکی ناراحت میشی از بعضی چیزا.. شاید این بعضی چیزا فقط واسه تو ناراحت کننده باشه و واسه بقیه هیچ باشه.. پس همون بهتره ک سکوت کنی... ک هیچی نگی.. :)
ک فقط به کار خودت ادامه بدی؛ به ابراز احساسات قشنگ خودت ادامه بدی و ابراز احساسای دیگه رو ندید بگیری.. :)
گاهی بهتره ک بعضی چیزا رو  نبینی.. البته نمیشه ک نبینی؛ خودتوبزنی ب ندیدن... :)
بهتره نگه داری تو دلت..

ادامه مطلب  

سیوپنجمی.... :)  

سلام :)
خیلی وقتا، خیلی جاها باید سکوت کنی :)
باید هیچی نگی و اگه گفتن چته، بازم هیچی نگی :)
شایدم واقعا الکی ناراحت میشی از بعضی چیزا.. شاید این بعضی چیزا فقط واسه تو ناراحت کننده باشه و واسه بقیه هیچ باشه.. پس همون بهتره ک سکوت کنی... ک هیچی نگی.. :)
ک فقط به کار خودت ادامه بدی؛ به ابراز احساسات قشنگ خودت ادامه بدی و ابراز احساسای دیگه رو ندید بگیری.. :)
گاهی بهتره ک بعضی چیزا رو  نبینی.. البته نمیشه ک نبینی؛ خودتوبزنی ب ندیدن... :)
بهتره نگه داری تو دلت..

ادامه مطلب  

سیوپنجمی.... :)  

سلام :)
خیلی وقتا، خیلی جاها باید سکوت کنی :)
باید هیچی نگی و اگه گفتن چته، بازم هیچی نگی :)
شایدم واقعا الکی ناراحت میشی از بعضی چیزا.. شاید این بعضی چیزا فقط واسه تو ناراحت کننده باشه و واسه بقیه هیچ باشه.. پس همون بهتره ک سکوت کنی... ک هیچی نگی.. :)
ک فقط به کار خودت ادامه بدی؛ به ابراز احساسات قشنگ خودت ادامه بدی و ابراز احساسای دیگه رو ندید بگیری.. :)
گاهی بهتره ک بعضی چیزا رو  نبینی.. البته نمیشه ک نبینی؛ خودتوبزنی ب ندیدن... :)
بهتره نگه داری تو دلت..

ادامه مطلب  

سیوپنجمی.... :)  

سلام :)
خیلی وقتا، خیلی جاها باید سکوت کنی :)
باید هیچی نگی و اگه گفتن چته، بازم هیچی نگی :)
شایدم واقعا الکی ناراحت میشی از بعضی چیزا.. شاید این بعضی چیزا فقط واسه تو ناراحت کننده باشه و واسه بقیه هیچ باشه.. پس همون بهتره ک سکوت کنی... ک هیچی نگی.. :)
ک فقط به کار خودت ادامه بدی؛ به ابراز احساسات قشنگ خودت ادامه بدی و ابراز احساسای دیگه رو ندید بگیری.. :)
گاهی بهتره ک بعضی چیزا رو  نبینی.. البته نمیشه ک نبینی؛ خودتوبزنی ب ندیدن... :)
بهتره نگه داری تو دلت..

ادامه مطلب  

سیوپنجمی.... :)  

سلام :)
خیلی وقتا، خیلی جاها باید سکوت کنی :)
باید هیچی نگی و اگه گفتن چته، بازم هیچی نگی :)
شایدم واقعا الکی ناراحت میشی از بعضی چیزا.. شاید این بعضی چیزا فقط واسه تو ناراحت کننده باشه و واسه بقیه هیچ باشه.. پس همون بهتره ک سکوت کنی... ک هیچی نگی.. :)
ک فقط به کار خودت ادامه بدی؛ به ابراز احساسات قشنگ خودت ادامه بدی و ابراز احساسای دیگه رو ندید بگیری.. :)
گاهی بهتره ک بعضی چیزا رو  نبینی.. البته نمیشه ک نبینی؛ خودتوبزنی ب ندیدن... :)
بهتره نگه داری تو دلت..

ادامه مطلب  

جواب  

جـــــــواب   .....تو میدانی که دلدارت کدام استتو میفهمی که غمخوارت کدام استبه تو گفتم ز سوز سینه ای خویشنپرس دیگر که بیمارت کدام استدوای    دل دوای عشق تو هستینگو مجنون به دیدارت کدام استترا چون  غنچه ای در دل نشاندمخدا يا نازنین خارت کدام استبهای چشم مست تو غزلهاستنپرس از من که گفتارت کدام استتو ماه من شدی از خلق چه پنهاننگو آخر شب تارت کدام است

ادامه مطلب  

جواب  

جـــــــواب   .....تو میدانی که دلدارت کدام استتو میفهمی که غمخوارت کدام استبه تو گفتم ز سوز سینه ای خویشنپرس دیگر که بیمارت کدام استدوای    دل دوای عشق تو هستینگو مجنون به دیدارت کدام استترا چون  غنچه ای در دل نشاندمخدا يا نازنین خارت کدام استبهای چشم مست تو غزلهاستنپرس از من که گفتارت کدام استتو ماه من شدی از خلق چه پنهاننگو آخر شب تارت کدام است

ادامه مطلب  

ای لطافتِ نیلوفر  

تو از کدامین شعر ناببر بال کدام پروانهدر صعود کدام کهکشانلابلای کدام برگ کتاب"فرود آمدی" فرود آمدی به قلب خسته ی زمینفرود آمدی در روبروی گمگشته ترین انسان روزگارای طالع بلند آسمانای لطافت نیلوفرای روح بی سامانای مهتابِ آفتاببگو که کی شود آنسان: که باز تو رادر شلوغی دورترین مکان این سرزمین، باز ببینمنت...

ادامه مطلب  

ای لطافتِ نیلوفر  

تو از کدامین شعر ناببر بال کدام پروانهدر صعود کدام کهکشانلابلای کدام برگ کتاب"فرود آمدی" فرود آمدی به قلب خسته ی زمینفرود آمدی در روبروی گمگشته ترین انسان روزگارای طالع بلند آسمانای لطافت نیلوفرای روح بی سامانای مهتابِ آفتاببگو که کی شود آنسان: که باز تو رادر شلوغی دورترین مکان این سرزمین، باز ببینمنت...

ادامه مطلب  

فرد اصلح رو چطوری تشخیص بدم؟  

شخصی از امام صادق(ع) پرسید:بین دو حاکم درتردیدم چه کنم؟
امام فرمود:- عادل ، صادق ، فقیه و با تقواترین را انتخاب کن - اگر به تشخیص نرسیدی، ببین افراد متدین به کدام متمایلند؟
- اگر نفهمیدی؟- بنگر مخالفان آیین ما کدام را بیشتر می پسندد او را کنار بگذار و ببین کدام بیشتر خشمگینشان میکند او را برگزین.
اصول کافی، جلد 1، ص 68

ادامه مطلب  

منظورم چی باشه بهتره؟  

وقتی خیلی از يادداشتهای قبلیم رو اینروزا میخونم يا حتی بعضی نوشته های اینروزام رو بعد از نوشتن یه بار دیگه از اول مرور می‌کنم تو بعضی از سطر ها(به قول بچه ها فرازها:)با خودم میگم؛ اینجا منظورم چی بوده باشه بهتره؟:)گاهی سه چهارتا برداشت می‌کنم، گاهی هم واقعا نمیتونم هیچ برداشتی کنمD:
خدا به داد شماها برسه که اینارو میخونید:/
+یه نقل قولی هم ازعین القضات هست که می‌گه؛
ای عزیز! گوینده نداند که چه گوید، شنونده چه فهمد که چه شنود...
[با خودم میگم پس

ادامه مطلب  

منظورم چی باشه بهتره؟  

وقتی خیلی از يادداشتهای قبلیم رو اینروزا میخونم يا حتی بعضی نوشته های اینروزام رو بعد از نوشتن یه بار دیگه از اول مرور می‌کنم تو بعضی از سطر ها(به قول بچه ها فرازها:)با خودم میگم؛ اینجا منظورم چی بوده باشه بهتره؟:)گاهی سه چهارتا برداشت می‌کنم، گاهی هم واقعا نمیتونم هیچ برداشتی کنمD:
خدا به داد شماها برسه که اینارو میخونید:/
+یه نقل قولی هم ازعین القضات هست که می‌گه؛
ای عزیز! گوینده نداند که چه گوید، شنونده چه فهمد که چه شنود...
[با خودم میگم پس

ادامه مطلب  

منظورم چی باشه بهتره؟  

وقتی خیلی از يادداشتهای قبلیم رو اینروزا میخونم يا حتی بعضی نوشته های اینروزام رو بعد از نوشتن یه بار دیگه از اول مرور می‌کنم تو بعضی از سطر ها(به قول بچه ها فرازها:)با خودم میگم؛ اینجا منظورم چی بوده باشه بهتره؟:)گاهی سه چهارتا برداشت می‌کنم، گاهی هم واقعا نمیتونم هیچ برداشتی کنمD:
خدا به داد شماها برسه که اینارو میخونید:/
+یه نقل قولی هم ازعین القضات هست که می‌گه؛
ای عزیز! گوینده نداند که چه گوید، شنونده چه فهمد که چه شنود...
[با خودم میگم پس

ادامه مطلب  

منظورم چی باشه بهتره؟  

وقتی خیلی از يادداشتهای قبلیم رو اینروزا میخونم يا حتی بعضی نوشته های اینروزام رو بعد از نوشتن یه بار دیگه از اول مرور می‌کنم تو بعضی از سطر ها(به قول بچه ها فرازها:)با خودم میگم؛ اینجا منظورم چی بوده باشه بهتره؟:)گاهی سه چهارتا برداشت می‌کنم، گاهی هم واقعا نمیتونم هیچ برداشتی کنمD:
خدا به داد شماها برسه که اینارو میخونید:/
+یه نقل قولی هم ازعین القضات هست که می‌گه؛
ای عزیز! گوینده نداند که چه گوید، شنونده چه فهمد که چه شنود...
[با خودم میگم پس

ادامه مطلب  

منظورم چی باشه بهتره؟  

وقتی خیلی از يادداشتهای قبلیم رو اینروزا میخونم يا حتی بعضی نوشته های اینروزام رو بعد از نوشتن یه بار دیگه از اول مرور می‌کنم تو بعضی از سطر ها(به قول بچه ها فرازها:)با خودم میگم؛ اینجا منظورم چی بوده باشه بهتره؟:)گاهی سه چهارتا برداشت می‌کنم، گاهی هم واقعا نمیتونم هیچ برداشتی کنمD:
خدا به داد شماها برسه که اینارو میخونید:/
+یه نقل قولی هم ازعین القضات هست که می‌گه؛
ای عزیز! گوینده نداند که چه گوید، شنونده چه فهمد که چه شنود...
[با خودم میگم پس

ادامه مطلب  

منظورم چی باشه بهتره؟  

وقتی خیلی از يادداشتهای قبلیم رو اینروزا میخونم يا حتی بعضی نوشته های اینروزام رو بعد از نوشتن یه بار دیگه از اول مرور می‌کنم تو بعضی از سطر ها(به قول بچه ها فرازها:)با خودم میگم؛ اینجا منظورم چی بوده باشه بهتره؟:)گاهی سه چهارتا برداشت می‌کنم، گاهی هم واقعا نمیتونم هیچ برداشتی کنمD:
خدا به داد شماها برسه که اینارو میخونید:/
+یه نقل قولی هم ازعین القضات هست که می‌گه؛
ای عزیز! گوینده نداند که چه گوید، شنونده چه فهمد که چه شنود...
[با خودم میگم پس

ادامه مطلب  

منظورم چی باشه بهتره؟  

وقتی خیلی از يادداشتهای قبلیم رو اینروزا میخونم يا حتی بعضی نوشته های اینروزام رو بعد از نوشتن یه بار دیگه از اول مرور می‌کنم تو بعضی از سطر ها(به قول بچه ها فرازها:)با خودم میگم؛ اینجا منظورم چی بوده باشه بهتره؟:)گاهی سه چهارتا برداشت می‌کنم، گاهی هم واقعا نمیتونم هیچ برداشتی کنمD:
خدا به داد شماها برسه که اینارو میخونید:/
+یه نقل قولی هم ازعین القضات هست که می‌گه؛
ای عزیز! گوینده نداند که چه گوید، شنونده چه فهمد که چه شنود...
[با خودم میگم پس

ادامه مطلب  

منظورم چی باشه بهتره؟  

وقتی خیلی از يادداشتهای قبلیم رو اینروزا میخونم يا حتی بعضی نوشته های اینروزام رو بعد از نوشتن یه بار دیگه از اول مرور می‌کنم تو بعضی از سطر ها(به قول بچه ها فرازها:)با خودم میگم؛ اینجا منظورم چی بوده باشه بهتره؟:)گاهی سه چهارتا برداشت می‌کنم، گاهی هم واقعا نمیتونم هیچ برداشتی کنمD:
خدا به داد شماها برسه که اینارو میخونید:/
+یه نقل قولی هم ازعین القضات هست که می‌گه؛
ای عزیز! گوینده نداند که چه گوید، شنونده چه فهمد که چه شنود...
[با خودم میگم پس

ادامه مطلب  

منظورم چی باشه بهتره؟  

وقتی خیلی از يادداشتهای قبلیم رو اینروزا میخونم يا حتی بعضی نوشته های اینروزام رو بعد از نوشتن یه بار دیگه از اول مرور می‌کنم تو بعضی از سطر ها(به قول بچه ها فرازها:)با خودم میگم؛ اینجا منظورم چی بوده باشه بهتره؟:)گاهی سه چهارتا برداشت می‌کنم، گاهی هم واقعا نمیتونم هیچ برداشتی کنمD:
خدا به داد شماها برسه که اینارو میخونید:/
+یه نقل قولی هم ازعین القضات هست که می‌گه؛
ای عزیز! گوینده نداند که چه گوید، شنونده چه فهمد که چه شنود...
[با خودم میگم پس

ادامه مطلب  

منظورم چی باشه بهتره؟  

وقتی خیلی از يادداشتهای قبلیم رو اینروزا میخونم يا حتی بعضی نوشته های اینروزام رو بعد از نوشتن یه بار دیگه از اول مرور می‌کنم تو بعضی از سطر ها(به قول بچه ها فرازها:)با خودم میگم؛ اینجا منظورم چی بوده باشه بهتره؟:)گاهی سه چهارتا برداشت می‌کنم، گاهی هم واقعا نمیتونم هیچ برداشتی کنمD:
خدا به داد شماها برسه که اینارو میخونید:/
+یه نقل قولی هم ازعین القضات هست که می‌گه؛
ای عزیز! گوینده نداند که چه گوید، شنونده چه فهمد که چه شنود...
[با خودم میگم پس

ادامه مطلب  

منظورم چی باشه بهتره؟  

وقتی خیلی از يادداشتهای قبلیم رو اینروزا میخونم يا حتی بعضی نوشته های اینروزام رو بعد از نوشتن یه بار دیگه از اول مرور می‌کنم تو بعضی از سطر ها(به قول بچه ها فرازها:)با خودم میگم؛ اینجا منظورم چی بوده باشه بهتره؟:)گاهی سه چهارتا برداشت می‌کنم، گاهی هم واقعا نمیتونم هیچ برداشتی کنمD:
خدا به داد شماها برسه که اینارو میخونید:/
+یه نقل قولی هم ازعین القضات هست که می‌گه؛
ای عزیز! گوینده نداند که چه گوید، شنونده چه فهمد که چه شنود...
[با خودم میگم پس

ادامه مطلب  

منظورم چی باشه بهتره؟  

وقتی خیلی از يادداشتهای قبلیم رو اینروزا میخونم يا حتی بعضی نوشته های اینروزام رو بعد از نوشتن یه بار دیگه از اول مرور می‌کنم تو بعضی از سطر ها(به قول بچه ها فرازها:)با خودم میگم؛ اینجا منظورم چی بوده باشه بهتره؟:)گاهی سه چهارتا برداشت می‌کنم، گاهی هم واقعا نمیتونم هیچ برداشتی کنمD:
خدا به داد شماها برسه که اینارو میخونید:/
+یه نقل قولی هم ازعین القضات هست که می‌گه؛
ای عزیز! گوینده نداند که چه گوید، شنونده چه فهمد که چه شنود...
[با خودم میگم پس

ادامه مطلب  

منظورم چی باشه بهتره؟  

وقتی خیلی از يادداشتهای قبلیم رو اینروزا میخونم يا حتی بعضی نوشته های اینروزام رو بعد از نوشتن یه بار دیگه از اول مرور می‌کنم تو بعضی از سطر ها(به قول بچه ها فرازها:)با خودم میگم؛ اینجا منظورم چی بوده باشه بهتره؟:)گاهی سه چهارتا برداشت می‌کنم، گاهی هم واقعا نمیتونم هیچ برداشتی کنمD:
خدا به داد شماها برسه که اینارو میخونید:/
+یه نقل قولی هم ازعین القضات هست که می‌گه؛
ای عزیز! گوینده نداند که چه گوید، شنونده چه فهمد که چه شنود...
[با خودم میگم پس

ادامه مطلب  

منظورم چی باشه بهتره؟  

وقتی خیلی از يادداشتهای قبلیم رو اینروزا میخونم يا حتی بعضی نوشته های اینروزام رو بعد از نوشتن یه بار دیگه از اول مرور می‌کنم تو بعضی از سطر ها(به قول بچه ها فرازها:)با خودم میگم؛ اینجا منظورم چی بوده باشه بهتره؟:)گاهی سه چهارتا برداشت می‌کنم، گاهی هم واقعا نمیتونم هیچ برداشتی کنمD:
خدا به داد شماها برسه که اینارو میخونید:/
+یه نقل قولی هم ازعین القضات هست که می‌گه؛
ای عزیز! گوینده نداند که چه گوید، شنونده چه فهمد که چه شنود...
[با خودم میگم پس

ادامه مطلب  

منظورم چی باشه بهتره؟  

وقتی خیلی از يادداشتهای قبلیم رو اینروزا میخونم يا حتی بعضی نوشته های اینروزام رو بعد از نوشتن یه بار دیگه از اول مرور می‌کنم تو بعضی از سطر ها(به قول بچه ها فرازها:)با خودم میگم؛ اینجا منظورم چی بوده باشه بهتره؟:)گاهی سه چهارتا برداشت می‌کنم، گاهی هم واقعا نمیتونم هیچ برداشتی کنمD:
خدا به داد شماها برسه که اینارو میخونید:/
+یه نقل قولی هم ازعین القضات هست که می‌گه؛
ای عزیز! گوینده نداند که چه گوید، شنونده چه فهمد که چه شنود...
[با خودم میگم پس

ادامه مطلب  

منظورم چی باشه بهتره؟  

وقتی خیلی از يادداشتهای قبلیم رو اینروزا میخونم يا حتی بعضی نوشته های اینروزام رو بعد از نوشتن یه بار دیگه از اول مرور می‌کنم تو بعضی از سطر ها(به قول بچه ها فرازها:)با خودم میگم؛ اینجا منظورم چی بوده باشه بهتره؟:)گاهی سه چهارتا برداشت می‌کنم، گاهی هم واقعا نمیتونم هیچ برداشتی کنمD:
خدا به داد شماها برسه که اینارو میخونید:/
+یه نقل قولی هم ازعین القضات هست که می‌گه؛
ای عزیز! گوینده نداند که چه گوید، شنونده چه فهمد که چه شنود...
[با خودم میگم پس

ادامه مطلب  

منظورم چی باشه بهتره؟  

وقتی خیلی از يادداشتهای قبلیم رو اینروزا میخونم يا حتی بعضی نوشته های اینروزام رو بعد از نوشتن یه بار دیگه از اول مرور می‌کنم تو بعضی از سطر ها(به قول بچه ها فرازها:)با خودم میگم؛ اینجا منظورم چی بوده باشه بهتره؟:)گاهی سه چهارتا برداشت می‌کنم، گاهی هم واقعا نمیتونم هیچ برداشتی کنمD:
خدا به داد شماها برسه که اینارو میخونید:/
+یه نقل قولی هم ازعین القضات هست که می‌گه؛
ای عزیز! گوینده نداند که چه گوید، شنونده چه فهمد که چه شنود...
[با خودم میگم پس

ادامه مطلب  

منظورم چی باشه بهتره؟  

وقتی خیلی از يادداشتهای قبلیم رو اینروزا میخونم يا حتی بعضی نوشته های اینروزام رو بعد از نوشتن یه بار دیگه از اول مرور می‌کنم تو بعضی از سطر ها(به قول بچه ها فرازها:)با خودم میگم؛ اینجا منظورم چی بوده باشه بهتره؟:)گاهی سه چهارتا برداشت می‌کنم، گاهی هم واقعا نمیتونم هیچ برداشتی کنمD:
خدا به داد شماها برسه که اینارو میخونید:/
+یه نقل قولی هم ازعین القضات هست که می‌گه؛
ای عزیز! گوینده نداند که چه گوید، شنونده چه فهمد که چه شنود...
[با خودم میگم پس

ادامه مطلب  

منظورم چی باشه بهتره؟  

وقتی خیلی از يادداشتهای قبلیم رو اینروزا میخونم يا حتی بعضی نوشته های اینروزام رو بعد از نوشتن یه بار دیگه از اول مرور می‌کنم تو بعضی از سطر ها(به قول بچه ها فرازها:)با خودم میگم؛ اینجا منظورم چی بوده باشه بهتره؟:)گاهی سه چهارتا برداشت می‌کنم، گاهی هم واقعا نمیتونم هیچ برداشتی کنمD:
خدا به داد شماها برسه که اینارو میخونید:/
+یه نقل قولی هم ازعین القضات هست که می‌گه؛
ای عزیز! گوینده نداند که چه گوید، شنونده چه فهمد که چه شنود...
[با خودم میگم پس

ادامه مطلب  

منظورم چی باشه بهتره؟  

وقتی خیلی از يادداشتهای قبلیم رو اینروزا میخونم يا حتی بعضی نوشته های اینروزام رو بعد از نوشتن یه بار دیگه از اول مرور می‌کنم تو بعضی از سطر ها(به قول بچه ها فرازها:)با خودم میگم؛ اینجا منظورم چی بوده باشه بهتره؟:)گاهی سه چهارتا برداشت می‌کنم، گاهی هم واقعا نمیتونم هیچ برداشتی کنمD:
خدا به داد شماها برسه که اینارو میخونید:/
+یه نقل قولی هم ازعین القضات هست که می‌گه؛
ای عزیز! گوینده نداند که چه گوید، شنونده چه فهمد که چه شنود...
[با خودم میگم پس

ادامه مطلب  

یا من انقاد کل شی من خشیته  

نمیدانم کدام تاریخ و کدام روز از روز های سال بود،میدانم که دلشکسته و غم گین بودم.
نمیدانم آنروز داستان مورد علاقه ی تو کدام داستان بود.کدام یکمان را عاشق تر بودی.نمیدانم میشود از همه ی اتفاقات گذشته گذشت؟
میدانم نشستم و قرآن سبز رنگم را گشودم.مثل همان موقع که مسیر خانه تا آبرسان را با هندزفریم ياسین گوش دادم و توی دلم گریه کردم.خواستی که قرآنت را باز کنم:اولیس الذی خلق السموات و الارض بقادر علی ان یخلق مثلهم ؟
بلی.وهوالخلاق العلیم...
نمیدانست

ادامه مطلب  

یا من انقاد کل شی من خشیته  

نمیدانم کدام تاریخ و کدام روز از روز های سال بود،میدانم که دلشکسته و غم گین بودم.
نمیدانم آنروز داستان مورد علاقه ی تو کدام داستان بود.کدام یکمان را عاشق تر بودی.نمیدانم میشود از همه ی اتفاقات گذشته گذشت؟
میدانم نشستم و قرآن سبز رنگم را گشودم.مثل همان موقع که مسیر خانه تا آبرسان را با هندزفریم ياسین گوش دادم و توی دلم گریه کردم.خواستی که قرآنت را باز کنم:اولیس الذی خلق السموات و الارض بقادر علی ان یخلق مثلهم ؟
بلی.وهوالخلاق العلیم...
نمیدانست

ادامه مطلب  

رهایی بعد خوندن کتاب نایاب 25 هزار تومن!  

یه اتفاق باحال افتاد... یه کتابی که خیلی نايابه رو گرفتم دیروز و شروع کردم به خوندنش... یعنی اینو که میخونم دوپامین مغزم افزایش پیدا می کنه در حد کریستال! خوندنش تجربه خوبی بود و باعث شد بیشتر فکر کنم... امروز به این نتیجه رسیدم که بهتره دست از تحمیل خودم بردارم.. اگه کس دیگه ای میخواست اینطوری تحمیل کنه من چی کار می کردم؟... به هزار و یک دلیل شخصی ممکنه به دیگران اوانتاجهایی داده باشه و به من نه اما در نهایت باز هم این من هستم که کارهاش رو به من م

ادامه مطلب  

رهایی بعد خوندن کتاب نایاب 25 هزار تومن!  

یه اتفاق باحال افتاد... یه کتابی که خیلی نايابه رو گرفتم دیروز و شروع کردم به خوندنش... یعنی اینو که میخونم دوپامین مغزم افزایش پیدا می کنه در حد کریستال! خوندنش تجربه خوبی بود و باعث شد بیشتر فکر کنم... امروز به این نتیجه رسیدم که بهتره دست از تحمیل خودم بردارم.. اگه کس دیگه ای میخواست اینطوری تحمیل کنه من چی کار می کردم؟... به هزار و یک دلیل شخصی ممکنه به دیگران اوانتاجهایی داده باشه و به من نه اما در نهایت باز هم این من هستم که کارهاش رو به من م

ادامه مطلب  

رهایی بعد خوندن کتاب نایاب 25 هزار تومن!  

یه اتفاق باحال افتاد... یه کتابی که خیلی نايابه رو گرفتم دیروز و شروع کردم به خوندنش... یعنی اینو که میخونم دوپامین مغزم افزایش پیدا می کنه در حد کریستال! خوندنش تجربه خوبی بود و باعث شد بیشتر فکر کنم... امروز به این نتیجه رسیدم که بهتره دست از تحمیل خودم بردارم.. اگه کس دیگه ای میخواست اینطوری تحمیل کنه من چی کار می کردم؟... به هزار و یک دلیل شخصی ممکنه به دیگران اوانتاجهایی داده باشه و به من نه اما در نهایت باز هم این من هستم که کارهاش رو به من م

ادامه مطلب  

رهایی بعد خوندن کتاب نایاب 25 هزار تومن!  

یه اتفاق باحال افتاد... یه کتابی که خیلی نايابه رو گرفتم دیروز و شروع کردم به خوندنش... یعنی اینو که میخونم دوپامین مغزم افزایش پیدا می کنه در حد کریستال! خوندنش تجربه خوبی بود و باعث شد بیشتر فکر کنم... امروز به این نتیجه رسیدم که بهتره دست از تحمیل خودم بردارم.. اگه کس دیگه ای میخواست اینطوری تحمیل کنه من چی کار می کردم؟... به هزار و یک دلیل شخصی ممکنه به دیگران اوانتاجهایی داده باشه و به من نه اما در نهایت باز هم این من هستم که کارهاش رو به من م

ادامه مطلب  

فعلی که به مفعول نیاز دارد کدام است  

برچسپ ها: فعلی که به مفعول نياز دارد, کدام فعل به مفعول نياز دارد, فعلی که به مفعول نياز دارد کدام است, نام فعلی که به مفعول نياز دارد, چه فعلی که به مفعول نياز دارد, فعلی که به مفعول نياز دارد چه نام دارد, فعلی که نياز به مفعول دارد, اسم فعلی که به مفعول نياز دارد چیست, کدام فعلی است که به مفعول نياز دارد, 
فعلی که به مفعول نياز دارد

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

پس بدرنگ(6)! زحمت یا رحمت؟  

بر خلاف تصور رایج، خداوند برای به جهنم فرستادن آدميان، اصلاً اشتاق و عجله ای ندارد. وجود او سراسر رحمت است نه زحمت. گنه کاران گرچه با گناه، خود را از سعادت دور می کنند، اما خداوند کریم مادامی که لجاجت نورزند، به رحمت و ملاطفت معامله می کند تا به جرگه حقّ بپیوندند. اکثر گنهکاران، قصد دشمنی با خدا ندارند؛ بلکه دچار غفلتی خواسته يا ناخواسته می شوند. فقط همین!  در کیميای سعادت امام محمدغزالی نکته ای نغز در این باره آمده است: «...پس اگر کسی معصیتی ک

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1