دستاورد های نشست دانش بنیان  

نشستدانش بنیان مشروح مباحثات نشست ۱- ارائه دکتر صاحبکار (رئیس امور شرکت ها و مؤسساتدانش بنیان) در ابتدا لازم است به بررسی تحلیلی فرایند تهیه، تصویب و اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیانو تجاری سازی اختراعات و نوآوری‌ها پرداخته شود. در این راستا توجه شما را به محورهای زیر و نکات ذیل هر محور جلب می‌کنم. ۱-۱- اقتصاد دانش بنیان وو شرکت‌های دانش بنیان ۱۱- تبیین اقتصاد دانش بنیان به عنوان مفهومی گسترده ضروری است. ۲۲-

ادامه مطلب  

دستاورد های نشست دانش بنیان  

نشستدانش بنیان مشروح مباحثات نشست ۱- ارائه دکتر صاحبکار (رئیس امور شرکت ها و مؤسساتدانش بنیان) در ابتدا لازم است به بررسی تحلیلی فرایند تهیه، تصویب و اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیانو تجاری سازی اختراعات و نوآوری‌ها پرداخته شود. در این راستا توجه شما را به محورهای زیر و نکات ذیل هر محور جلب می‌کنم. ۱-۱- اقتصاد دانش بنیان وو شرکت‌های دانش بنیان ۱۱- تبیین اقتصاد دانش بنیان به عنوان مفهومی گسترده ضروری است. ۲۲-

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1